درباره بیمارستان

برنامه استراتژیک
بیمارستان فجر مریوان
دفتر بهبود کیفیت
تدوین بهار 1397
فهرست مطالب:
فصل اول: .................................................................................................................................................... 3
مقدمه: ........................................................................................................................................................ 4
شناسنامه بیمارستان: ........................................................................................................................................ 4
فصل دوم .................................................................................................................................................... 6
7 ............................................................................................................................ :(Terminology) واژه نامه
ذینفعان درامر تدوین برنامه ریزی استراتژیک بیمارستان: ............................................................................................ 8
افراد کلیدی در تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان: ................................................................................................. 9
تحلیل وضعیت موجود بیمارستان: ................................................................................................................... 10
رسالت، دورنما و ارزشهای سازمان: ................................................................................................................... 17
استراتژی ها: ............................................................................................................................................ 17
اهداف و استراتژی ها: .................................................................................................................................. 15
فصل اول:
مقدمه: 
شناسنامه بیمارستان 
مقدمه:
برنامه ریزی جریانی مستمر از تصمیم های سیستماتیک می باشد که با دردست داشتن بهترین اطلاعات نسبت به آینده به
مرحله اجراء در می آید. ( پیتر دراکر )
امروزه مدیریت سازمان ها بویژه سازمان های بهداشتی درمانی، به چیزی بیش از برنامه های سنتی نیاز دارد. برنامه ریزی های
سنتی پاسخگوی نیازهای درمان در حال تغییر و سیستم های پیچیده مدیریت در بخش بهداشت و درمان آموزش پزشکی
نیست. در دنیای مدرن برنامه ریزی مبتنی بر هدف های راهبردی و استراتژیک در تمام دنیا یک امر مرسوم قلمداد می شود چرا
که این تفکر باعث می شود مسئولان جامعه با صرف وقت بتوانند درباره سازمان خود بیاندیشند و ملاحضه نمایند که موضع
سازمان چیست و در کجا قرار دارند و در آینده در چه جایگاهی قرار خواهند گرفت، آنگاه درصدد تدوین و اجرای برنامه های
جامع و جامعه نگر برمیایند تا در یک دوره زمانی معقول از جایی که قرار دارند به هدف والای مورد نظر خود برسند. برعکس با
انجام فعالیت های درون سازمانی نا منظم ،پراکنده و بدون ساختار رسمی که بطور مستمر و روزمره در محیط سازمان انجام می
شوند نمی توان بدرستی تعیین کرد که در کجا هستیم و مقصود ما چیست؟ بنابراین شناخت کامل چارت سازمانی و روابط بین
آن ها و روند و خط مشی های هر یک از اجزا و پیرو از دستورالعمل و پیگیری مستمر امور، هدفمند شدن اعمال سیستم و امید
به دستیابی به قله های سعادت و افتخار را امکان پذیر می نماید.
شناسنامه بیمارستان:
تاریخچه:
این بیمارستان در سال 1346 با نام شیر و خورشید افتتاح گردید. بعدها به بیمارستان الله اکبر تغییر نام داده و از سال 1384 با
نام بیمارستان فجر و در فضایی به مساحت بیست هزار ( 20000 ) و زیر بنای 7146 متر مربع فعالیت می کند.
تعداد تخت:
بیمارستان فجر دارای 100 (یکصد) تخت مصوب و 91 تخت فعال بصورت زیر می باشد:
داخلی زنان ( 33 تخت) 
4 تخت) ) (ICU) بخش مراقبت ویژه 
داخلی مردان ( 27 تخت) 
جراحی ( 27 تخت) 
این مرکز همچنین دارای 15 تخت در اورژانس و 4 تخت در اتاق عمل فعال می باشد.
بخش های پاراکلینیک:
آزمایشگاه 
((CT – Scan) تصویر برداری (شامل رادیولوژی و سی تی اسکن 
تخصص های موجود در بیمارستان:
(ENT) گوش، حلق و بینی 
نورولوژی 
پوست 
ارتوپدی 
چشم پزشکی 
عفونی 
داخلی 
اورولوژی 
درمانگاه تخصصی 
فصل دوم
واژه نامه برنامه ریزی استراتژیک 
ذینفعان در امر تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان 
افراد کلیدی در تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان 
تحلیل وضعیت موجود بیمارستان 
تحلیل وضعیت محیطی بیمارستان 
رسالت، دورنما و ارزش های سازمانی 
اهداف سازمان 
استراتژی های سازمانی 
:(Terminology) واژه نامه
مشخص کننده فلسفه وجودی سازمان بوده و شامل اهداف، وظایف اصلی، ویژگی ها و ارزش :(Mission) رسالت 
های حاکم بر آن سازمان می باشد.
شرایط وقوع و تحقق رسالت سازمانی را به نمایش گذاشته و باعث ایجاد انگیزش در مجموعه و :(Vision) دورنما 
دریافت کنندگان خدمات می گردد.
ارزش ها و اصول حاکم بر سازمان، عواملی هستند که یک سازمان را در انجام فعالیت هایش و جهت :(Value) ارزش 
گیری های موجود در سیاست ها و رویه هایش کمک می کند.
مجموعه منابع و توانمندی هایی داخل سازمانی است که سازمان را در جهت نیل به اهداف :(Strengths) نقاط قوت 
خود یاری می نماید.
مجموعه ای از عوامل داخل سازمانی می باشد که مانع از تحقق اهداف سازمان می :(Weaknesses) نقاط ضعف 
گردند.
مجموعه ای از امکانات بالقوه خارج از سازمان که در صورت بهره گیری از آنها توانمندی :(Opportunities) فرصت ها 
های سازمان افزایش خواهد یافت.
مجموعه ای از عوامل موثر و مداخله گر خارج از سازمان که مانع از اجرای برنامه ها و تحقق :(Threats) تهدیدها 
اهداف سازمان می گردند.
مجموعه ای از راهها که باعث رساندن سازمان به اهداف از پیش تعیین شده خود می شود. :(Strategy) استراتژی 
استراتژی هایی که با استفاده از نقاط قوت در جهت بهره گیری از فرصت ها تدوین می شوند. :SO استراتژی های 
استراتژی هایی که باعث کنترل تهدیدها و یا تبدیل آنها به فرصت می شوند. :ST استراتژی های 
استراتژی هایی که جهت استفاده از فرصت ها، و رفع کمبود ها تدوین می شوند. :WO استراتژی های 
استراتژی هایی که سازمان را در برابر تهدیدها حفظ کرده و توانمندی سازمان را جهت کنترل و یا :WT استراتژی های 
تبدیل تهدید به فرصت افزایش می دهند.
برنامه استراتژیک بیمارستان:
در راستای تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با انجام هماهنگی های مکرر تیمی متشکل از نمایندگان پزشکان، پرستاران،
سایر کارکنان بیمارستان، مسئولین واحدها و بخش های مختلف زیر نظر ریاست و مدیریت بیمارستان تشکیل شده و سپس با
بحث و تبادل نظر برنامه استراتژیک بیمارستان آماده گردید.
ذینفعان در امر تدوین برنامه ریزی استراتژیک بیمارستان:
ذینفعان داخلی:
ریاست و مدیریت بیمارستان 
پزشکان 
پرستاران 
سایر پرسنل بیمارستان 
بیماران 
سایر بیمارستان های دولتی 
ذینفعان خارجی:
تشکل های مردمی 
امام جمعه 
رسانه ها 
سازمان های بیمه گر 
خیرین 
سازمان بهزیستی 
کمیته امداد 
فرمانداری 
شهرداری 
افراد کلیدی در تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان:
ردیف اسامی سمت
1 ایوب غلامی مدیر شبکه بهداشت و درمان مریوان
2 مدریک محمدی مسئول امور اداری شبکه مریوان
3 دکتر کیومرث شافعی متخصص داخلی
4 برزان درخشانی سرپرست بیمارستان
5 یاسین زارعی مدیر داخلی
6 محسن مرادی مدیر خدمات پرستاری
7 فاروق قادری سوپروایزر آموزشی
7 الهام محمدی- هاوژین تقی پور کارشناسان دفتر بهبود کیفیت
8 سهیلا ستوده سوپروایزر کنترل عفونت
8 یوسف محمدی مسئول بخش مردان
9 سروه پورمرادی مسئول بخش زنان
9 بدری عنایتی مسئول بخش مراقبت ویژه
10 ماجد رحیمی مسئول بخش اورژانس
11 سروه حقدوست مسئول بخش جراحی
12 امید تبت مسئول اتاق عمل
13 محمد صالح امینی پور مسئول بخش رادیولوژی و سی تی اسکن
14 حسن ایل بیگی مسئول کارگزینی
15 عابد کهنه پوشی مسئول داروخانه
16 داوود شیرزادی مسئول اسناد پزشکی
IT 17 آزاده کماجاری مسئول
18 مسعود نادری سوپروایزر در گردش
19 مهدی محمدی کارشناس بهداشت محیط
تحلیل وضعیت موجود بیمارستان:
در آغاز برنامه ریزی استراتژیک قبل از اینکه یک سازمان بگوید که در آینده قرار است به کجا برسد لازم است بگوید در حال
حاضر در کجا قرار دارد. برای پاسخ گفتن به این سوال که "ما کجا هستیم؟" مکانیسمی که به کار گرفته می شود، ارزیابی محیط
داخلی و خارجی نامیده می شود. به عبارت دیگر ارزیابی محیط داخلی و خارجی سازمان، شامل تحلیل، بررسی و مطالعه شرایط
داخلی و شناسایی عوامل خارجی موثر بر سازمان می باشد.
ارزیابی محیط داخلی سازمان:
ارزیابی محیط داخلی، منجر به شناسایی نقاط ضعف و قوت شده و ظرفیت سازمان را برای پاسخگویی به مشکلات آینده مورد
3 و 4 می باشد که به ترتیب بیانگر بی اثر، تاثیر کم، تاثیر زیاد و بسیار زیاد می ،2 ، ارزیابی قرار می دهد. (میزان اثر به صورت 1
باشد).
ردیف نقاط قوت و ضعف سازمان
نوع اثر ضریب
اهمیت
درجه
اهمیت
نمره
قوت ضعف نهایی
3 3 1 فعال بودن بانک خون مجزا و سیستم هموویژیولانس √ 1
2 2 2 فعالیت درمانگاه تخصصی √ 1
9 3 در اورژانس بیمارستان √ 3 ESI 4 فعالیت تریاژ 4
2 2 5 وجود سیستم مدار بسته در بیمارستان √ 1
2 2 6 فعالیت واحد رسیدگی به شکایات ارباب رجوع و اعتبار بخشی √ 1
7 فعال بودن سایت بیمارستان وسعی در الکترونیکی نمودن تمام مستندات √
4 2 2
9 3 8 امکان توسعه فضای بخش ها √ 3
6 3 9 بیمارستان دوستدار محیط زیست √ 2
12 4 10 وجود اتاق عمل نوساز و فعال √ 3
6 3 در مریوان و سروآباد √ 2 CT-Scan و ICU 11 تنها مرکز دارای
4 2 12 وجود سیستم هشدار دهنده حریق √ 2
4 2 2 √ HIS 13 برخورداری از سیستم
6 3 3 √ (% 14 مناسب بودن کسورات بیمارستان(کمتر از 2
15 ارتقاء کیفیت هتلینگ بیمارستان و کسب مقام اول در ارتقاء هتلینگ در
کشور در سال 94
√ 4 2 2
9 3 16 حضور تمام وقت و در دسترس بودن مدیران ارشد مجموعه در بیمارستان √ 3
6 3 17 بالا بودن سطح آگاهی پرسنل در رابطه با نگهداشت تجهیزات √ 2
18 جوان بودن اکثریت پرسنل شاغل و توانایی پوشش شیفت های اضافه کاری با
توجه به کمبود نیرو
√ 9 3 3
6 3 19 درآمد مناسب بیمارستان(نسبت درآمد به تخت) √ 2
4 2 21 وجود پارکینگ مناسب برای پرسنل √ 2
8 4 22 وجود دستگاه سونوگرافی در اوژانس √ 2
9 3 25 وجود دستگاه چشم پزشکی در اورژانس √ 3
4 2 29 فضای نا مناسب و غیر استاندارد بایگانی پزشکی √ 2
6 3 30 وجود داروخانه شبانه روزی خصوصی در داخل بیمارستان √ 2
6 3 31 قدمت ساختمان و تطایق نداشتن با استانداردهای ساختمانی بیمارستان √ 2
12 4 32 کمبود تخت بیمارستانی با توجه به بار مراجعه بالا √ 3
2 2 33 کمبود فضای سبز مناسب و کافی √ 1
6 3 34 عدم وجود متخصص طب اورژانس √ 2
6 3 35 اختلاف فاحش در پرداخت پزشکان و سایر پرسنل و سلب انگیزه پرسنل √ 2
9 3 36 طرحی، پیام آور و قراردادی بودن 63 % پرسنل √ 3
12 4 37 کمبود نیروی پرستاری و آزمایشگاه و اتاق عمل و رادیولوژی و کمک بهیار √ 3
12 4 39 فضای نامناسب و غیر استاندارد بخش های ویژه √ 3
8 4 40 خارج از رده بودن برخی از دستگاههای آزمایشگاه √ 2
6 3 41 کمبود تجهیزات رختشویخانه √ 2
3 3 42 عدم وجود امور مالی مستقل √ 1
2 2 43 عدم وجود آشپزخانه مجزا در بیمارستان √ 1
8 4 44 عدم تفکیک فاضلاب بیمارستان از فاضلاب شهری √ 2
2 2 45 استاندارد نبودن انبارهای تجهیزات مصرفی بیمارستان √ 2
6 3 در بیمارستان √ 2 UPS 46 عدم وجود
6 3 47 سانترال نبودن گازهای طبی و واکیوم √ 2
9 3 48 عدم وجود سیستم پکس رادیولوژی √ 3
4 2 2 √ IT 49 نبود زیر ساخت استاندارد جهت
4 2 2 √ HIS 50 وصل نبودن سیستم های واحدهای پاراکلینیک به سیستم
4 2 51 عدم وجود متخصص مقیم √ 2
8 4 53 عدم وجود سیستم نهویه در آزمایشگاه √ 2
12 4 58 عدم وجود سیستم مانیتورینگ مرکزی در اورژانس √ 3
4 2 59 کمبود و فرسوده بودن سیستم های بیمارستان √ 2
کمبود تجهیزات بیمارستانی(دیالیز- ونتیلاتور- پالس اکسی متر مانیتوردار-
تخت اطفال- ترالی حمل دارو)
12 4 3 √
311 جمع 100
ارزیابی محیط خارجی:
در این مرحله از برنامه ریزی استراتزیک باید نسبت به شناسایی تهدیدها و فرصت های خارج سازمان اقدام نمود. منظور از فرصت ها و تهدید
های خارجی، رویدادها و روندهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، قانونی، دولتی و فناوری در محیط پیرامون سازمان هستند، که می
توانند به میزان زیادی در آینده، به سازمان منفعت یا زیان برسانند. (در جدول زیر نیز میزان اثر از توضیحات جدول قبل تبعیت می کند)
ردیف عوامل اصلی تاثیر گذار محیط خارجی
نوع اثر ضریب
اهمیت
درجه
اهمیت
نمره
فرصت تهد نهایی
ید
6 2 1 استقرار پزشکی قانونی در سطح شهرستان √ 3
4 2 2 آمار بالای فارغ التحصیلان پیراپزشکی در سطح شهرستان √ 2
9 3 3 فعال بودن انجمن بیماران خاص √ 3
9 3 4 فعال بودن انجمن دیابت √ 3
12 3 4 √ PHC 5 فعال بودن مرکز
6 2 6 تعامل مناسب امام جمعه با بیمارستان √ 3
9 3 7 وجود و امکان واگذاری خدمات به بخش خصوصی √ 3
12 4 8 امکان برقراری برنامه توریسم درمانی √ 3
12 3 9 حمایت خیرین از بیمارستان √ 4
9 3 10 قرارگیری بیمارستان در مرکز شهر و دسترسی آسان به آن √ 3
11 تعامل مناسب و مثبت مسئولین بیمارستان با مسئولین و روسای سایر
12 4 ارگانها در شهرستان √ 3
9 3 12 درصد بالای جمعیت جوان شهرستان √ 3
12 3 13 درآمد بالای بیمارستان √ 4
3 3 14 وجود شرکت های مهندسی بومی منطقه ای √ 1
9 3 15 میزان بالای تصادفات جاده ای √ 3
9 3 16 عدم جمع آوری منظم زباله های عفونی بیمارستان توسط شهرداری √ 3
4 2 17 عدم توان پرداخت هزینه های درمانی توسط برخی از بیماران √ 2
6 2 18 عدم وجود بیمارستان خصوصی و خیریه در سطح شهرستان √ 3
19 میزان آلودگی هوا در فصل تابستان به دلیل گردو خاک کشور عراق و
9 3 افزایش بیماران تنفسی √ 3
12 4 20 عدم تعهد دولت در معاینات دوره ای پرسنل √ 3
12 3 21 قیمتهای متفاوت شرکت ها در خصوص تجهیزات √ 4
2  9 3 2 ثابت نبودن هزینه تعمیرات در شرکت های متفاوت √ 3
6 2 23 عدم وجود تمام تخصص های مورد نیاز بیماران خصوصا جراحی عمومی √ 3
20 4 24 تاخیر پرداخت مطالبات بیمه ای √ 5
12 3 25 نگرش منفی مردم نسبت به خدمات بیمارستانی √ 4
4 2 26 آب و هوای کوهستانی و سرد √ 2
6 2 27 ریسک پذیر بودن شهرستان مریوان از نظر بلایای طبیعی √ 3
28 عدم تخصیص اعتبار کافی جهت خرید لوازم اتاق عمل (لنزهای چشمی،
20 4 ایمپلنت های ارتوپدی، ...) √ 5
29
نا مناسب بودن موقعیت جغرافیایی شهرستان سروآباد نسبت به مرکز
استان وایجاد بار کاری مضاعف به دلیل ارجاع بیماران نیازمند به اقدامات
تخصصی به شهرستان مریوان
12 3 4 √
274 جمع 100
:(SWOT) جدول کنترل عوامل داخلی و خارجی
محیط داخلی سازمان
(Strengths) نقاط قوت
-1 فعال بودن بانک خون مجزا و سیستم هموویژیولانس فعالیت درمانگاه
تخصصی
-2 فعالیت درمانگاه تخصصی
-3 عدم شرکت در حرکتها و دسته بندی های سیاسی و مصون ماندن از اسیب
های جامعه
در اورژانس بیمارستان ESI -4 فعالیت تریاژ 4
-5 وجود سیستم مدار بسته در بیمارستان
-6 فعالیت واحد رسیدگی به شکایات ارباب رجوع و اعتبار بخشی
-7 فعال بودن سایت بیمارستان وسعی در الکترونیکی نمودن تمام مستندات
-8 امکان توسعه فضای بخش ها
-9 بیمارستان دوستدار محیط زیست
-10 وجود اتاق عمل نوساز و فعال
در مریوان و سروآباد CT-Scan و ICU -11 تنها مرکز دارای
-12 وجود سیستم هشدار دهنده حریق در بیمارستان
HIS -13 برخورداری از سیستم
-14 مناسب بودن کسورات بیمارستان
-15 ارتقاء کیفیت هتلینگ بیمارستان و کسب مقام اول در ارتقاء هتلینگ در
کشور در سال 94
-16 حضور تمام وقت و در دسترس بودن مدیران ارشد مجموعه در بیمارستان
-17 بالا بودن سطح آگاهی پرسنل در رابطه با نگهداشت تجهیزات
-18 جوان بودن اکثریت پرسنل شاغل و توانایی پوشش شیفت های اضافه کاری
با توجه به کمبود نیرو
-19 درآمد مناسب بیمارستان(نسبت درآمد به تخت)
-20 همکاری و همدلی بین پرسنل بیمارستان
-21 وجود پارکینگ مناسب برای رسنل
-22 فعال بودن سامانه نوبت دهی درمانگاه تخصصی به صورت اینترنتی
-23 برگزاری کارگاه و کلاس های آموزشی طبق دستوراعمل جدید
-24 وجود داروخانه شبانه روزی خصوصی در داخل بیمارستان
-25 وجود آلاچیق در محوطه بیمارستان
-26 وجود دستگاه چشم پزشکی در اورژانس
-27 وجود دستگاه سونوگرافی در اورژانس
(Weaknesses) نقاط ضعف
-1 فضای نامناسب و غیر استاندارد اورژانس
ICU -2 فضای نامناسب و غیر استاندارد
-3 عدم وجود نرم افزار های به روز و کارامد
-4 نامناسب و غیر استاندارد بودن انبارها
-5 انگیزه پایین و نارضایتی پرسنل کادر درمان نسبت به تاخیر در پرداخت
حقوق و مزایا
-6 عدم وجود سیستم تهویه در آزمایشگاه
-7 عدم وجود متخصص مقیم
-8 کمبود تجهیزات بیمارستانی(دیالیز- ونتیلاتور- پالس اکسی متر مانیتوردار-
تخت اطفال- ترالی حمل دارو)
-9 عدم توازن فضای سالن انتظار اورژانس با تعداد مراجعین سرپایی
-10 فضای نا مناسب و غیر استاندارد بایگانی پزشکی
-11 کمبود و فرسوده بودن سیستم های بیمارستان
-12 قدمت ساختمان و تطایق نداشتن با استانداردهای ساختمانی بیمارستان
-13 کمبود تخت بیمارستانی با توجه به بار مراجعه بالا
-14 کمبود فضای سبز مناسب و کافی
-15 عدم وجود متخصص طب اورژانس
-16 اختلاف فاحش در پرداخت پزشکان و سایر پرسنل و سلب انگیزه پرسنل
-17 طرحی، پیام آور و قراردادی بودن 63 % پرسنل
-18 کمبود نیروی پرستاری و آزمایشگاه و اتاق عمل و رادیولوژی وکمک بهیار
-19 نبود سیستم مانیتورینگ مرکزی در اورژانس
-20 خارج از رده بودن برخی از دستگاههای آزمایشگاه
-21 کمبود تجهیزات رختشویخانه و زباله سوز مستقل
-22 عدم وجود امور مالی مستقل
-23 عدم وجود آشپزخانه مجزا در بیمارستان
-24 عدم تفکیک فاضلاب بیمارستان از فاضلاب شهری
-25 استاندارد نبودن انبارهای تجهیزات مصرفی بیمارستان
در بیمارستان UPS -26 عدم وجود
-27 سانترال نبودن گازهای طبی و واکیوم
-28 عدم وجود سیستم پکس رادیولوژی
-29 عدم وجود سالن مطالعه در بیمارستان
-30 فرسوده بودن سازه های بیمارستان
IT -31 نبود زیر ساخت استاندارد جهت
HIS -32 وصل نبودن سیستم های واحدهای پاراکلینیک به سیستم
محیط خارجی سازمان
(Opportunities) فرصت ها
-1 استقرار پزشکی قانونی در سطح شهرستان
-2 آمار بالای فارغ التحصیلان پیراپزشکی در سطح شهرستان
-3 فعال بودن انجمن بیماران خاص
-4 فعال بودن انجمن دیابت
PHC -5 فعال بودن مرکز
-6 تعامل مناسب امام جمعه با بیمارستان
-7 وجود و امکان واگذاری خدمات به بخش خصوصی
-8 امکان برقراری برنامه توریسم درمانی
-9 حمایت خیرین از بیمارستان
-10 قرارگیری بیمارستان در مرکز شهر و دسترسی آسان به آن
-11 تعامل مناسب و مثبت مسئولین بیمارستان با مسئولین و روسای سایر
ارگانها در شهرستان
-12 درصد بالای جمعیت جوان شهرستان
-13 درآمد بالای بیمارستان
-14 وجود شرکت های مهندسی بومی منطقه ای
(Threats) تهدیدات
-1 میزان بالای تصادفات جاده ای
-2 عدم جمع آوری منظم زباله های عفونی بیمارستان توسط شهرداری
-3 عدم توان پرداخت هزینه های درمانی توسط برخی از بیماران
-4 عدم وجود بیمارستان خصوصی و خیریه در سطح شهرستان
-5 میزان آلودگی هوا در فصل تابستان به دلیل گردو خاک کشور عراق و افزایش
بیماران تنفسی
-6 عدم تعهد دولت در معاینات دوره ای پرسنل
-7 قیمتهای متفاوت شرکت ها در خصوص تجهیزات
-8 ثابت نبودن هزینه تعمیرات در شرکت های متفاوت
-9 عدم وجود تمام تخصص های مورد نیاز بیماران خصوصا جراحی عمومی
-10 تاخیر پرداخت مطالبات بیمه ای
-11 نگرش منفی مردم نسبت به خدمات بیمارستانی
-12 الکترونیکی نبودن اسناد پزشکی
-13 عدم استقرار نمایندگان بیمه در بیمارستان بصورت 24 ساعته
-14 عدم تخصیص اعتبار کافی جهت ترمیم و بازسازی واحد های اداری
-15 ریسک پذیر بودن شهرستان مریوان از نظر بلایای طبیعی
-16 عدم تخصیص اعتبار کافی جهت خرید لوازم اتاق عمل (لنزهای چشمی، ایمپلنت
های ارتوپدی، ...)
-17 نا مناسب بودن موقعیت جغرافیایی شهرستان سروآباد نسبت به مرکز استان
وایجاد بار کاری مضاعف به دلیل ارجاع بیماران نیازمند به اقدامات تخصصی به
شهرستان مریوان
-18 اعمال کسورات بی منطق بیمه ای توسط نمایندگان بیمه و عدم بازخورد شفاف و
ذکر دلایل کسورات جهت برطرف نمودن وارد تاثیر گذار در کسورات
ماتریس تعیین وضعیت بیمارستان
1 2 2.5 2.92 3.04 4
راھنمای جدول
رشد و توسعه
حفظ، نگهداری و ثبات
کاهش، برداشت، واگذاری و انحلال
3
2.5
2
1
3.01
رسالت، دورنما و ارزش های سازمان:
:(Mission) رسالت بیمارستان
فلسفه وجودی سازمان این است که با استفاده از نیروی انسانی مجرب و متعهد، فن آوری پیشرفته و به روز پزشکی، رعایت
اصول علمی، ارائه خدمات درمانی موثر و کارآمد و بهبود مستمر کیفیت خدمات با تکیه بر طرح تکریم ارباب رجوع و حفظ
کرامت انسانی مراجعین، عدالت محوری و قانون مداری در راستای حفظ و ارتقای سلامت گام بر دارد.
:(Vision) دور نما
ما بر آنیم تا:
به عنوان برترین بیمارستان جنرال (عمومی) ارائه کننده مراقبت های درمانی با کیفیت برتر و مناسب ترین هزینه در
استان شناخته شویم.
از دیدگاه بیماران، پزشکان و کارکنان به عنوان برترین بیمارستان ارایه دهنده مراقبت های درمانی با بالاترین
استانداردها انتخاب شویم.
:(Values) ارزش ها
این مرکز دارای ارزش های مختص به خود بوده و تمامی برنامه ریزی های خود را با تکیه بر این ارز ش ها تدوین می
نماید. این ارزش ها به ترتیب زیر می باشد:
-1 بیمار محوری
-2 رعایت اصول اخلاقی در تمامی مراحل درمان بیماران
-3 بهود کیفیت به صورت مستمر
-4 تعالی جویی
-5 دوستدار محیط زیست
-6 جلب مشارکت بیماران و جامعه
-7 دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات برای ارباب رجوع
-8 روز آمدی
-9 دانش محوری
-10 تامین عدالت در سلامت و پرهیز از هر گونه تبعیض
SO استراتژی های
1) جذب متخصصین جراحی و فعال نمودن شیفت های عصر وشب اتاق عمل
2) عقد تفاهم نامه همکاری با ارگانهای شهرداری، فرمانداری، آتش نشانی، هلال احمر و ... در مواقع بحران
و ارتوپدی و ارتقای هتلینگ ENT ، 3) افزایش درآمد بیمارستانر با توجه به انجام اعمال زیبایی
4) افزایش رضایتمندی ارباب رجوع با توجه به ارتقای هتلینگ و کسب مقام اول در کشور
5) توسعه بخش های درمانی از طریق حمایت خیرین و دانشگاه
6) ارتقاء زیر ساخت توریسم درمانی (درمانگاه تخصصی و نوبت اینترنتی)
ST استراتژی
1) جذب اعتبار جهت ترمیم و بازسازی واحدهای اداری
2) تمهید لازم جهت دخالت فرمانداری در صورت مشکلات جمع آوری زباله بیمارستانی توسط شهرداری
3) آموزش رسانه ای موارد بهداشتی درمانی ( جسمی روانی) جهت فرهنگ سازی و کاهش عوارض بیماریها (نگرش منفی مردم
نسبت به خدمات بیمارستانی)
4) بررسی قیمت و کیفیت محصولات شرکت ها، انتخاب اصلح جهت خرید تجهیزات
5) جلوگیری از اعمال کسورات بیمه ای با استقرار واحد بررسی پرونده های پزشکی در واحد اسناد پزشکی
WO استراتژی
1) جذب کمک های مالی خیرین جهت خرید تجهیزات مورد نیاز بیمارستان
2) ارتقاء وضع موجود نیروی درمانی، اداری و پشتیبانی به حد استاندارد طبق شاخص های وزارت بهداشت
3) فراهم نمودن امکانات رفاهی ورزشی پرسنل با ایجاد پرسنل با ایجاد قراردارهای مابین بیمارستان و ارگلان های مرتبط
4) واگذاری واحد خدمات و تامین نیرو از بخش خصوصی
5) خرید موردی تجهیزات آزمایشگاه با توجه به نبود اعتبار
6) جایگزین نمودن سیستم های الکترونیکی و دیجیتال به آنالوگ و دستی.
7) استقرار امور مالی مستقل در بیمارستان
8) بازسازی واحد اورژانس با کمک خیرین سلامت و اعتبارات دانشگاه
9) برقراری توازن بین مراجعین و خدمات ارئه شده و فضای مورد نیاز
WT استراتژی
1) تلاش در جهت سانترال نمودن گازهای طبی
2) ارتقاء سطح کمی و کیفی منابع نیروی انسانی
3) ارتقاء سطح ایمنی بیمار با کاهش دادن دخالت انسانی در وارد کردن داده ها
4) کاهش زمان ویزیت تخصصی بیمار در اورژانس
اهداف و استراتژی ها :
:(Goal) اهداف کلی
ارتقاء سطح ایمنی بیمار 
ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات 
ارتقاء رضایتمندی ارباب رجوع و کارکنان 
هدف کلی 1 : ارتقا سطح ایمنی بیمار
اهدف اختصاصی:
1. دستیابی به استاندارد های اعتبار بخشی در زمینه ایمنی بیمار
2. ارتقا استانداردهای کنترل عفونت
3. استقرار استاندارد های بهداشت محیط و مدیریت پسماند
HICS 4. استقرار استانداردهای
5. ارتقاء سطح کیفی آموزش
هدف کلی 2 : ارتقا سطح کیفی و کمی خدمات
اهدف اختصاصی:
1. ارتقا سطح کمی و کیفی منابع انسانی
2. توسعه ارتقا خدمات و فضای بیمارستان
3. ارتقاء مدیریت اطلاعات سلامت
4. اجرا و ارتقاء استانداردهای اعتباربخشی
هدف کلی 3 : ارتقا رضایت مندی ارباب رجوع و کارکنان
اهدف اختصاصی:
1. ساماندهی و مدیریت دریافتی پرسنل
2. ارتقا استانداردهای محور حقوق گیرنده خدمت
هدف کلی 1 : ارتقا سطح ایمنی بیمار
هدف اختصاصی 1: دستیابی به استاندارد های اعتبار بخشی در زمینه ایمنی بیمار از 45 % در سال 96 به 65 % تا پایان
سال 97
1- استراتژی : 1
1-1-1 ترویج فرهنگ گزارش خطا
RCA 1-1-2 ارتقاء فرایند
1-1-3 استقرار سنجه های الزامی بیمار
1-1-2 توسعه فنی مهندسی
1-1-3 کاهش خطاهای پزشکی و خطرات دارویی ساماندهی خطاهی پزشکی
1-1-4 ارتقا نظام هموویژلانس
CPR 1-1-5 ارتقا سطح کیفی
هدف کلی 1 : ارتقا سطح ایمنی بیمار
هدف اختصاصی 2: ارتقا استانداردهای کنترل عفونت از 75 % در سال 96 به 85 % تا پایان سال 97
1- استراتژی : 2
1-2-1 عمال استاندارد های کنترل عفونت در بخش های ویژه
1-2-2 ارتقا فرایند کنترل زخم
1-2-3 ارتقا فرایند شناسایی بیماریهای واگیر و غیر واگیر قابل گزارش
1-2-4 استقرار برنامه های سلامت کارکنان
هدف کلی 1 : ارتقا سطح ایمنی بیمار
هدف اختصاصی 3: استقرار استانداردهای بهداشت محیط و مدیریت پسماند از 60 % در سال 96 به 75 % تا پایان سال
97
1- استراتژی : 3
1-3-1 ارتقا فرایند بهداشت محیط
1-3-2 برنامه ریزی برای مبارزه با حشرات موزی
1-3-3 ساماندهی سایت جمع آوری زباله
1-3-4 تامین تجهیزات مورد نیاز بهداشت محیط و مدیریت پسماند
1-3-5 ساماندهی رختشویخانه
هدف کلی 1 : ارتقا سطح ایمنی بیمار
از 45 % در سال 96 به 60 % تا پایان سال 97 HICS هدف اختصاصی 4: استقرار استانداردهای
1- استراتژی : 4
1 ارزیابی وضعیت موجود از نظر سازه ای غیره سازه ای و عملکردی -4 -1
1 بستر سازی جهت عملیاتی نمودن چارت مدیریت بحران و بلایا -4 -2
1-4-3 برنامه ریزی جهت تامین منابع مالی – انسانی ، تجهیزاتی بحران
1-4-4 فراهم نمودن ساز و کار و دعوت به مشارکت ارگان های مرتبط بودن سازمانی
هدف کلی 1 : ارتقا سطح ایمنی بیمار
هدف اختصاصی 5:ارتقاء سطح کیفی آموزش از 50 % در سال 96 به 65 % تا پایان سال 97
1-5-1 ارتقاء اثربخشی آموزش
1-5-2 ارتقاء کنفرانس های درون بخشی
1-5-3 توسعه آموزش الکترونیک
1-5-3 استقرار آموزش همگانی
1-5-4 استقرار آموزش به بیمار
1-5-4 دستیابی به آخرین منابع علمی
هدف کلی 2 : ارتقا سطح کیفی و کمی خدمات
هدف اختصاصی 1: ارتقا سطح کمی و کیفی منابع انسانی از 36 % در سال 96 به 50 % تا پایان سال 97
1- استراتژی : 1
% 2-1-1 افزایش نیروهای استخدامی بیمارستان از 36 % به 44
2-1-2 رعایت اعتدال در چیدمان نیروها (طرحی- باتجربه-استخدامی)
هدف کلی 2 : ارتقا سطح کیفی و کمی خدمات
هدف اختصاصی 2: توسعه ارتقا خدمات و فضای بیمارستان از 55 % در سال 96 به 65 % تا پایان سال 97
2- استراتژی : 2
2-2-1 توسعه خدمات آشپزخانه
2-2-2 ساماندهی فرایند انبار داری
2-2-3 ساماندهی فضای فیزیکی بایگانی
2-2-4 نوسازی محوطه و فضای سبز
2-2-5 خرید تجهیزات بروز و مورد نیاز تشخیصی – درمانی
2-2-6 پیگیری سانترال نمودن اکسیژن بیمارستان
2-2-7 توسعه فضای بخش های ویژه
هدف کلی 2 : ارتقا سطح کیفی و کمی خدمات
هدف اختصاصی 3: ارتقا مدیریت اطلاعات سلامت
3- استراتژی : 1
HIM 2-3 توسعه استانداردهای اعتبار بخشی در واحد -1
HIM 2-3-2 اصلاح و تجهیز دپارتمان
هدف کلی 2 : ارتقا سطح کیفی و کمی خدمات
هدف اختصاصی 4:ارتقاء و اجرای استانداردهای اعتباربخشی از 65 % در سال 96 به 80 % تا پایان سال 97
2-4: استراتژی 3
2-4-1 توسعه استانداردهای اعتبار بخشی در واحد تغذیه
2-4-2 ارتقاء استانداردهای اعتباربخشی واحد پاراکلینیک
2-4-3 ارتقاء استانداردهای اعتباربخشی در زمینه حفاظت فنی و بهداشت کار
هدف کلی 3 : ارتقا رضایت مندی ارباب رجوع و کارکنان
هدف اختصاصی 1: ساماندهی و مدیریت دریافتی پرسنل از 55 % در سال 96 به 70 % تا پایان سال 97
3- استراتژی : 1
3-1-1 شفاف سازی در نحوه پرداخت طرح مبتنی بر عملکرد
3-1-2 عملیاتی نمودن مولفه های منشور حقوق بیمار
هدف کلی 3 : ارتقا رضایت مندی ارباب رجوع و کارکنان از 60 % در سال 96 به 75 % تا پایان سال 97
هدف اختصاصی 2: ارتقا استانداردهای محور حقوق گیرنده خدمت
3- استراتژی : 2
3-2-1 ارتقا فرهنگ اخلاق پزشکی
3-2-2 افزایش رضایتمندی ارباب رجوع
3-2-3 پیگیری و رسیدگی به شکایات
ردیف مصوبات مسول پیگیری مھلت مقرر
96/1/ 1 تاییدد برنامھ استراتژیک توسط رییس بیمارستان رییس بیمارستان 16
96/1/ 2 ابلاغ سند استراتژیک بھ بخش ھا/واحدھا رییس بیمارستان 20