رسالت بیمارستان

اهداف کلی:
 ارتقا سطح ایمنی بیمار
 ارتقا سطح کیفی و کمی خدمات
 ارتقا رضایت مندی ارباب رجوع و کارکنان

هدف کلی  : ارتقا سطح ایمنی بیمار
هدف اختصاصی:
 دستیابی به استاندارد های اعتبار بخشی در زمینه ایمنی بیمار
 ارتقا استانداردهای کنترل عفونت
 استقرار استاندارد های بهداشت محیط و مدیریت پسماند
HICS . استقرار استانداردهای
 ارتقاء سطح کیفی آموزش
 هدف کلی  : ارتقا سطح کیفی و کمی خدمات
 
هدف اختصاصی:
 ارتقاء سطح کمی و کیفی منابع انسانی
 توسعه ارتقاء خدمات و فضای بیمارستان
 ارتقاء مدیریت اطلاعات سلامت
 اجرا و ارتقاء استاندارهای اعتبار بخشی و بهبود کیفیت
 
هدف کلی  : ارتقا رضایت مندی ارباب رجوع و کارکنان
ساماندهی و مدیریت دریافتی پرسنل
ارتقا استانداردهای محور حقوق گیرنده خدمت
هدف کلی  : ارتقا سطح ایمنی بیمار
هدف اختصاصی : دستیابی به استاندارد های اعتبار بخشی در زمینه ایمنی بیمار از 45 % در سال 96 به 65 % تا پایان سال 97
 استراتژی :
 ترویج فرهنگ گزارش خطا 
RCA  ارتقاء فرایند
 استقرار سنجه های الزامی بیمار 
 توسعه خدمات فنی مهندسی 
 کاهش خطاهای پزشکی و خطرات دارویی 
 ارتقا نظام هموویژیولانس 
CPR  ارتقا سطح کیفی 
هدف کلی : ارتقا سطح ایمنی بیمار
هدف اختصاصی : ارتقا استانداردهای کنترل عفونت از 75 % در سال 96 به 85 % تا پایان سال 97
 استراتژی 
 عمال استاندارد های کنترل عفونت در بخش های ویژه 
 ارتقا فرایند کنترل زخم
 ارتقا فرایند شناسایی بیماریهای واگیر و غیر واگیر قابل گزارش 
 استقرار برنامه های سلامت کارکنان
هدف کلی  : ارتقا سطح ایمنی بیمار
هدف اختصاصی : استقرار استانداردهای بهداشت محیط و مدیریت پسماند از 60 % در سال 96 به 75 % تا پایان سال 97
 استراتژی :
 ارتقاء فرایند بهداشت محیط 
 برنامه ریزی برای مبارزه با حشرات موزی
 ساماندهی سایت جمع آوری زباله
 تامین تجهیزات مورد نیاز بهداشت محیط و مدیریت پسماند
 ساماندهی رختشویخانه
هدف کلی  : ارتقا سطح ایمنی بیمار
از 45 % در سال 96 به 60 % تا پایان سال 97 HICS
هدف اختصاصی:
هدف اختصاصی : استقرار استانداردهای
 استراتژی : 
 ارزیابی وضعیت موجود از نظر سازه ای غیره سازه ای و عملکردی
 بستر سازی جهت عملیاتی نمودن چارت مدیریت بحران و بلایا
 برنامه ریزی جهت تامین منابع مالی – انسانی ، تجهیزاتی بحران -