سامانه ثبت شکایت مراجعین

سامانه ثبت شکایات مراجعین به بیمارستان امام خمینی
نام
نام خانوادگی
وضعیت
حالت درمان
نام کارمند
تاریخ
 
آدرس
شرح شکایت
نام بخش