زایمان

معرفی

معرفی بخش ها

نام بخش

تعداد تخت

بخش جراحی داخلی زنان

26

بخش جراحی داخلی مردان

14

سی سی یو

3

اطفال

22

بعد از زایمان

7

جمع

72

دیالیز

6

اورژانس

13