جراحی داخلی زنان

معرفی

بخش جراحی داخلی زنان

سرپرستار بخش

گلاله رادمهر

تعداد تخت جراحی

 

تعداد تخت داخلی

 

تعداد اتاق

7

لیست پزشکان بخش

دکتر خالد مینوئی

متخصص بیماریهای داخلی

دکتر فائزه بهمنی

متخصص بیماریهای داخلی

دکتر مصطفی گلکار

متخصص جراحی عمومی

دکتر فاطمه رضائیان

متخصص زنان و زایمان

دکتر ساناز میرزایی

متخصص زنان و زایمان