دفتر پرستاری

تعدادنیرو های مجموعه دفتر پرستاری

تعداد کارشناس ارشد پرستاری

2

تعداد کارشناس پرستاری

41

تعدادکاردان و کارشناس بیهوشی

9

تعداد کاردان و کارشناس اتاق عمل

6

تعداد کاردان و کارشناس مامایی

14

تعداد بهیار

24

تعداد کمک بهیار

4