تیم مدیریتی بیمارستان

یم مدیریتی بیمارستان امام خمینی (ره ) دیواندره

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

دکتر محمد شاه ویسی
پزشک عموی
رئیس بیمارستان

جمال باقری

کارشناس بهداشت محیط

مدیر بیمارستان 

شیدا جعفری

کارشناس   پرستاری

مترون

عرفان علی محدی

کارشناس مددکاری

مسئول درآمد

جمیله ایوبی

کارشناس مامایی

مسئول دفتر بهبود کیفیت و  رسیدگی    به شکایات