مدیر خدمات پرستاری

خانم شهین هادی
خانم شهین هادی
   
مترون بیمارستان امام خمینی (ره) سقز 
 
وظایف و مسوولیتهای مدیر خدمات پرستاری
 
   
 • برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمرفعالیت های ارائه خدمات مددجویان
 • گردآوری اطلاعات از:
 • مرکز شامل: نمودار سازمانی مصوب، هدف، نوع فعالیت، گزارشات ماهیانه و سالیانه، گزارش حسابرسی پرستاری،‌ پرونده های کارکنان، مصاحبه با کارکنان
 • مددجویان: بر حسب نوع بستری، نیاز مراقبتی، خدمات ارائه شده
 • منابع شامل نیروی انسانی ( پرستاران، بهیاران، کمک بهیاران، تکنسین ها و کاردان های اطاق عمل و هوشبری و سایر کادر وابسته ) ساختار فیزیکی، امکانات و تجهیزات
 • شرکت فعال در نهادهای سیاستگزاری و دیگر کمیته های درون سازمانی
 • تعیین اهداف ( کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت ) مبتنی بر نیازها جهت تامین حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی مددجو، بیمار با توجه به خط مشی های مرکز متبوع و پیشنهاد به مقامات ذی ربط
 • تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر
 • برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون (آموزشی،‌ پژوهشی، کنترل و نظارت کنترل عفونت و … )
 • ارائه راهکار بهینه به مسئول و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر
 • تدوین و اجرای برنامه های آموزش به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری
 • ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی های بهداشتی، درمانی و توانبخشی مرکز
 • جلب مشارکت تیم بهداشتی مرکز برای دستیابی به اهداف
 • ایجاد هماهنگی در برنامه های آموزشی بالینی دانشجویان گروه های پرستاری
 • مشارکت در تنظیم بودجه جهت فعالیت های مرکز
 • تعیین و پیشنهاد بودجه مورد نیاز و اولویت بندی آن ها جهت اجرای برنامه های پرستاری
 • مشارکت در طرح های پژوهشی
 • برنامه ریزی و پیشنهاد جهت پیشگیری از عفونت ( کنترل عفونت )
 • انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحدهای ذی ربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری
 • ارائه راهکارهای اساسی در برنامه ریزی جهت تامین رفاه کارکنان تحت نظارت با همکاری سایر واحدهای ذی ربط
 • تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری براساس استانداردهای علمی
 • تعیین حدود و انتظارات و عوامل عملکردی در رده های مختلف شغلی با توجه به امکانات و شرح وظایف مصوب
 • بکارگیری نیروی انسانی براساس توانایی افراد در شیفت های مختلف کاری
 • پیشنهاد و مصاحبه با داوطلبان و انتخاب افراد صلاحیت دار و معرفی آنها به کارگزینی جهت بکارگیری
 • پیشنهاد انتصاب و انتقال کارکنان تحت نظارت به ریاست مرکز جهت واحدهای ذیربط
 • تصمیم گیری در مورد مرخصی ها، ماموریت ها و … کارکنان گروه پرستاری
 • رهبری و هدایت واحدهای ذی ربط در جهت تحقق اهداف سازمانی
 • ارائه الگوی مناسب پرستاری با برقراری ارتباط موثر، عملکرد مطلوب، حسن رفتار شغلی و …
 • اتخاذ تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت ایجاد تقویت انگیزش در کارکنان (تشویق و تنبیه ) گروه پرستاری
 • اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظایف واحدها
 • تشکیل و اداره جلسات اختصاصی و ویژه در جهت حل مشکلات واحدهای ذیربط با بهره‌مندی از فن آوری ها علمی حل مساله
 • تامین نیازهای اموزشی کارکنان شامل: آشناسازی پرسنل جدیدالورود با مقررات خط‌مش‌ها