سامانه ثبت شکایات مراجعین

سامانه ثبت شکایات
نام
نام خانوادگی
وضعیت مراجعین
حالت درمان
نام بخش
نام کارمند
تاریخ
 
شرح شکایت
 
 
 
کد امنیتی