ریاست بیمارستان

دکتر محمد فرخ محمودی
دکتر محمدفرخ محمودی
رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) سقز
 
 
وظایف و مسوولیتهای رییس بیمارستان
 • پاسخگویی به مشکلات خارج از بیمارستان که مرتبط با درون سازمان باشد .
 • بررسی، مطالعه و پیشنهاد راهکارهای لازم به منظور رعایت استانداردهای حرفه ای که درجهت مراقبت از بیماران استفاده می شود . (رضایت مشتری گرا)
 • جلب همکاریهای برون سازمان
 • پیشنهاد توسعه، یا تغییرات ساختمانی و عملکردی بیمارستان و هماهنگی با مسئولین مافوق
 • مشارکت در کمیته ها و جلسات و ارائه راهکارهای علمی و عملی مناسب جهت بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات
 • نظارت بر حسن انجام خط مشی اجرایی بیمارستان در قالب سیاستهای استراتژیک دانشگاه و مسئولیت هدایت بیمارستان
 • در اجرای برنامه های مصوب دانشگاه و هیئت امناء
 • هدایت و هماهنگی فعالیتهای آموزشی، اداری، تحقیقاتی و درمانی بیمارستان
 • ایفای نقش رابط بین بیمارستان و سایر واحدها و دانشکده ها به منظور توجه به سیاستهای کلی آموزش دانشجویان
 • اعلام پیشنهادات و نظرات اصلاحی در مورد فعالیتهای بیمارستان و ارسال آن به مقامات ذیربط
 • پیشنهاد بودجه سالیانه بیمارستان و نظارت بر هزینه ها
 • مسئولیت و نظارت بر امور مالی و اداری بیمارستان
 • انتخاب مسئولین مجرب و صالح در بخشهای مختلف بیمارستان
 • نظارت بر مراقبت صحیح از بیمار
 • نظارت بر پیش بینی نیروی انسانی و سایر نیازهای بیمارستان و پیشنهاد آن به مقامات مسئول در دانشگاه
 • نظارت بر عملکرد مدیریت و مدیر پرستاری بیمارستان و سایر کارکنان تحت سرپرستی
 • کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای تحت سرپرستی
 • انتصاب و عزل کارکنان
 • شرکت در سمینارها و کنگره ها و ارائه گزارش به مقام مافوق