مدیریت و رهبری

حاکیمیت بالینی
در کشورهای مختلف روش­ها و ابزارهای متنوعی جهت ارتقاء کیفیت مراقبت­های سلامت تا به امروز بکار گرفته شده­اند. از میان این روش­ها، حاکمیت بالینی برای نخستین         بار در NHS انگلیس به عنوان استراتژی ارائه شده از سوی دولت و به منظور ارتقاء کیفیت مراقبت­های بالینی در سال 1998 مطرح شد.
      حاکمیت بالینی یعنی : انجام دادن کارهای درست، به شیوه درست، در مکان و زمان درست برای بیمار درست همراه با پیدایش نتیجه درست 
 
 موضوع ها جهت دانلود    لینک دانلود         

معرفی ستاد حاکمیت بالینی و دفتر بهبود کیفیت ستاد حاکمیت     بالینی دانشگاه‌   

 دانلود

حاکمیت بالینی

  دانلود
 مشارکت بیمار و جامعه   دانلود
 آموزش و مهارت آموزی   دانلود
 مدیریت خطر و ایمنی بیمار  دانلود
 استفاده از اطلاعات  دانلود
 اثربخشی بالینی  دانلود
 ممیزی بالینی  دانلود
 مدیریت کارکنان  دانلود