تماس با ما


شماره تلفن های بیمارستان سقز 
 
8736223160-8736224443-8736224444