آدرس بیمارستان قدس:
خیابان پاسداران، بالاتر از علوم پزشکی
شماره تماس:
 33660025