دانشگاه علوم پزشکی 
رسالت و ماموریت بیمارستان قدس

این مرکز به عنوان تنها مرکز تخصصی روانپزشکی در استان در نظر دارد با به کارگیری اساتید برجسته و نجرب به گونه ای فعالیت کند که با رعایت کلیه استاندارهای درمانی، آموزشی و پژوهشی اولویت اول انتخاب بیماران سطح استان کردستان و استانهای مجاور برای درمان بیماریهای اعصاب و روان بوده و به عنوان یک مرکز علمی برجسته مورد اعتماد و احترام جامعه باشد و در این راستان رضایتمندی و اعتمادسازی بیماران و همراهان را از طریق ارتقاء و بهبود مستمر کیفیت جلب نماید.

مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی قدس بر آن است تا ظرف مدت پنج سال آینده در زمینه شاخصهای آموزشی ، پژوهشی و درمانی به بالاترین حد ممکن در بین بیمارستانهای روانپزشکی غرب کشور دست یابد و با تبیین مدیریت عملکرد و بودجه بندی عملیاتی با مشارکت کلیه کارکنان در چهارچوب برنامه اصلاح ساختار اقتصادی و مدیریتی بیمارستان رضایتمندی مشتریان داخلی و خارجی را از خدمات درمانی، آموزشی و پژوهشی به حداکثرممکن برساند.

لذا ماموریت مرکز به عنوان بیمارستان روانپزشکی استان کردستان ،ارائه مطلوب ترین خدمات درمانی ،آموزشی و پژوهشی در سطح کشور با هدف افزایش رضایتمندی و اعتماد سازی از طریق ارتقاء و بهبود مستمر کیفیت می­باشد. در این فرآیند به ارزشها و اصول ذیل تاکید می­گردد:

-      احترام به حقوق بیماران و سایر ذینفعان

-      خود آگاهی

-      پذیرش بیمار

-      همدلی و صداقت

-      مشارکت بیمار در فرآیند حل مشکل

-      نوآوری و ابتکار

-      نظم و انضباط

-      پاسخگویی

-      شور و نشاط

-      حفظ محیط زیست و ...