متن
رهبری
متن
 
سرپرست مدیریت بیمارستان:  جناب آقای محسن مارابی

مسئول دفتر: سرکار خانم پناهیده

تلفن مستقیم: 33665624