ریاست بیمارستان: دکتر وحید یوسفی نژاد

مسئول دفتر: فاطمه پناهیده

تلفن مستقیم: 33665624