دانشگاه علوم پزشکی 

شماره تلفن های بیمارستان قدس 
 
087-33660025-7