متن
 رییس بخش: جناب آقای دکتر معتصمی
 سرپرستار بخش: آقای رضا عبدالهی
 تعداد تخت: 
 14
 تلفن داخلی: 273