متن
رهبری
متن
 رئیس بخش:جناب آقای دکتر معروفی
 سرپرستار بخش: سرکار خانم ولیئی
 تعداد تخت: 30
 تلفن داخلی: 201