متن
 رییس بخش: جناب آقای دکتر ناظمی
 سرپرستار بخش: آقای کوروش منصوری
 تعداد تخت: 41
 تلفن داخلی: 202