متن
 رییس بخش: سرکار خانم دکتر علیزاده
 سرپرستار بخش: سرکار خانم کابلی
 تعداد تخت: 30
 تلفن داخلی: 203