دانشگاه علوم پزشکی 

استرس  ادراک شده


هرگز

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

1.در طول ماه گذشته تا چه اندازه به دلیل پیش آمدن مسئله ای که انتظارش را نداشته اید، ناراحت شده اید؟

 

 

 

 

 

2. در طول ماه گذشته تا چه اندازه ای احساس کرده اید که نمی توانید از عهده مسائل مهمی که در زندگیتان وجود دارند، برآیید؟

 

 

 

 

 

3. در طول ماه گذشته تا چه اندازه عصبی و یا دچار احساس تنش شده اید؟

 

 

 

 

 

4. در طول ماه گذشته تا چه اندازه احساس کرده اید که در برخورد  با مشکلات و گرفتاریهای روزمره زندگی موفق شده اید؟

 

 

 

 

 

5. در طول ماه گذشته تا چه اندازه احساس کرده اید که در برخورد با تغییرات مهمی که در زندگیتان پیش آمده اند، عملکرد موثر داشته اید؟

 

 

 

 

 

6. در طول ماه گذشته تا چه اندازه هنگام حل مسئله شخصی خود نسبت به توانایی خویش احساس اطمینان داشته اید؟

 

 

 

 

 

7. در طول ماه گذشته تا چه اندازه احساس کرده اید که امور مختلف بر وفق مرادتان است؟

 

 

 

 

 

8. در طول ماه گذشته تا چه اندازه متوجه شده اید که از عهده تمام کارهایی که باید انجام می دادید، نمی توانید برآیید؟

 

 

 

 

 

9. در طول ماه گذشته تا چه اندازه توانسته اید به خوبی با فراز و نشیبهایی که در زندگی تان پیش آمدند کنار بیایید؟

 

 

 

 

 

10. در طول ماه گذشته تا چه اندازه احساس کرده اید که بر همه امور تسلط دارید؟

 

 

 

 

 

11. در طول ماه گذشته تا چه اندازه به وجود آمدن مساله ای که از کنترل شما خارج بوده، باعث ناراحتی اتان شده است؟

 

 

 

 

 

12. در طول ماه گذشته تا چه اندازه نگران کارهایی بوده اید که باید آنها را کامل می کردید؟

 

 

 

 

 

13. در طول ماه گذشته تا چه اندازه توانسته اید به طوریکه دلتان می خواسته است وقتتان را بگذرانید؟

 

 

 

 

 

14. در طول ماه گذشته تا چه اندازه احساس کرده اید که مشکلات آنقدر  روی هم جمع شده اند که نمی توانید از عهده آنها برآیید؟