پزشکان عمومی

اسامی پزشکان عمومی

·        دکتر صالح محمودی

·        دکتر کاوه عزیزپور

·        دکتر هوشیار آذری

·        دکتر اسماعیل سلیمی

·        دکتر محسن حامدی

·        دکتر ادریس رستمی

·        دکتر زانیار قادرزاده

·        دکتر عبدالقادری

·        دکتر صدیقی

·        دکتر صالحی