پزشکان متخصص

اسامی پزشکان متخصص بیمارستان صلاح الدین ایوبی

تخصص

اسامی پزشکان

داخلی

دکتر  خیاطی

دکتر مهدوی

دکتر محمدی

 

دکتر منتظری

قلب

دکتر نجاتی

دکتر مهرعلیزاده

جراح عمومی

دکتر  بیگلری

دکتر  حمزه ای

چشم پزشکی

دکتر موسوی

دکتر دارابیگی

ارتوپد

دکتر فضلی نژاد

اعصاب وروان

دکتر محسنیان

داخلی (مغز واعصاب)

دکتر کریمی

پاتولوژی

دکتر اسماعیل سعید پور

رادیولوژی

دکتر عباسی

 

دکتر مولودی

اورولوژی

بیهوشی

دکتر صبحی

دکتر مرادی