سوپروایزر آموزشی

معرفی سوپروایزر آموزشی
 سوپروایزر آموزشی :سرکارخانم سعادت اعتماد

 
شرح وظایف سوپروایزر آموزشی
 

1.      تعیین اهداف آموزشی(کوتاه مدت-میان مدت -بلندمدت)

2.      تعیین نیازهای آموزشی (مددجویان ، خانواده ورده های مختلف کادر پرستاری و مامایی و کارکنان جدیدالورود)

3.      اولویت بندی نیازهای آموزشی

4.      تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی

5.      اجرای برنامه های آموزشی با همکاری و مشارکت سایر گرو ه ها

6.      تهیه و تنظیم ایزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد وفعالیت های آموزشی بخش های مرتبط

7.      تهیه و تنظیم ابزار مناسب ارزیابی ، خدمات پرستاری مورد نیاز مددجویان

8.      پیشنهاد تهیه کتب،مجلات و جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری و مامایی

9.      تشکیل کمیته آموزشی ، پژوهشی پرستاری

10.  هماهنگی، همکاری و مشارکت جهت تشکیل و شرکت کارکنان در کلاس های آموزش مداوم برابر برنامه جامع آموزشی واحد ذیربط

11.  پیشنهاد ایجادزمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال کارکنان در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی

12.  همکاری مشارکت در نظارت و کنترل واحدها جهت نیازسنجی آموزشی

13.  همکاری و هماهنگی با سوپروایزر بالینی و کنترل عفونت در امر آموزش

14.  همکاری و هماهنگی با سرپرستاران در جهت ارتقاء سطح آموزش

15.  ارائه تازه ها و نتایج تحقیقات جدید(به شکل کنفرانس، جزوه، پمفلت و ...)

16.  همکاری و مشارکت در انجام طرح های پژوهشی

17.  هدایت و آموزش کارکنان در راستای 

·        ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه خدمات

·        ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش به مددجو

18.  هدایت وآموزش کارکنان در اجرای برنامه های آموزشی واحدهای ذیربط

19.  هدایت و آموزش در جهت تهیه جزوات ، پوستر ،فیلم ها و پمفلت های آموزشی جهت کارکنان و مددجویان

20.  ثبت و گزارش کلیه فعالیت های آموزشی و نتایج حاصله به مدیر خدمات پرستاری

21.  کنترل ونظارت برآموزش های انجام شده در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب

22.  کنترل و نظارت بروجود امکانات و شرایط آموزشی در واحدها

23.  ارزیابی اثربخشی آموزش های انجام شده از طریق

·        بررسی رضایتمندی مددجویان

·        بررسی رضایتمندی کارکنان

24.  کنترل و نظارت  برشرکت فعال رده های مختلف پرستاری(در شیفت های مختلف) در برنامه های آموزشی براساس سرانه آموزش

25.  مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان پرستاری

    26.  شرکت در کلیه جلسات آموزشی مرتبط با پرستاری 
نظر سنجی
فعالیتها و خدمات ارائه شده توسط بیمارستان صلاح الدین ایوبی را چگونه ارزیابی می کنید؟
[مشاهده نتایج]