پذیرش

مراحل پذیرش
بیمار با در دست داشتن دفترچه بیمه و کارت ملی به بخش پذیرش بیمارستان در بخش مربوطه بستری می گردد