سیاست های کلی بیمارستان

سیاستهای کلان بیمارستان صلاح الدین ایوبی بانه

 - جلب رضایت و مشارکت ذینفعان کلیدی

 - ارتقای ایمنی بیمار، مدیریت خطا و خطر و بهبود مستمر کیفیت

 - جذب و بکارگیری و توانمند سازی نیروی انسانی

- جلب مشارکت سازمانهای مردم نهاد و خیرین، تامین کنندگان مالی، سازمانهای مرتبط و ...

نظر سنجی
فعالیتها و خدمات ارائه شده توسط بیمارستان صلاح الدین ایوبی را چگونه ارزیابی می کنید؟
[مشاهده نتایج]