بیمارستان سینا

بیمارستان سینا

خط مشی
خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه بیمارستان سینا

• بیمارستان سینا مرکزتخصصی ارائه خدمات بهداشتی درمانی در راستای مأموریت خود باهدف بهبود مستمر در زمینه های کیفیت، زیست محیطی، ایمنی شغلی کارکنان، ایمنی موادغذایی، امنیت اطلاعات، حفظ وصیانت از سرمایه های منابع طبیعی اقدام به پیاده سازی سیستم های مدیریت یکپارچه براساس استاندارد ها و طراحی خط مشی های مورد نیاز نموده است.

فهرست خط مشی های بیمارستان
روش های اجرایی بیمارستان
دستورالعمل های بیمارستان