بیمارستان سینا

بیمارستان سینا

کمیته ها
واحد بهبود کیفیت با هدف ارتقائ سطح خدمات پزشکی و افزایش تجهیزات پزشکی و ایمنی بیماران و کارکنان و رعایت منشور حقوق بیمار و تعالی  رتبه بیمارستان بر آن است تا با برگزاری کمیته های مختلف جهت دست یابی به این مهم فعالیت  نماید .