ثبت خطاهای پزشکی

فرم ثبت خطاهای پزشکی


  همکار محترم               

با سلام

        اطلاعات برگه توسط واحد بهبود کیفیت به صورت محرمانه بررسی خواهد گردید وجهت استفاده از تجربیات شما می باشد.

     ازهمکاری و احساس مسئولیت شما قدر دانی می نمائیم.

فرم ثبت خطاهای پزشکی
نام و نام خانوادگی
وضعیت استخدام
سابقه کار
بخش
مدرک تحصیلی
سمت گزارش دهنده
سمت فردی که دچار خطا شده
تاریخ
 
زمان بروز خطا
شرح خطا
علت بروز خطا
خطا منجر به
پیشنهادات جهت جلوگیری از خطا
 
 
 
کد امنیتی