سامانه ثبت شکایات مراجعین

فرم ثبت شکایات
نام
نام خانوادگی
وضعیت
حالت درمان
نام کارمند
تاریخ
 
آدرس و شماره تلفن
شرح شکایت
نام بخش
 
 
 
کد امنیتی