هزینه اقامت{هتلینگ} در بیمارستان

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی مصوب هیئت وزیران در بخش دولتی