درباره بیمارستان

معرفی

خدمات ارائه شده در بیمارستان سیناکامیاران

 

این بیمارستان مشتمل بر6بخش بستری ، اتاق عمل و CSR، درمانگاه های تخصصی ، بخشهای پاراکلینیکی، و اورژانس میباشد .

اتاق عمل و CSR : تکنیک های پیشرفته جراحی از جمله انجام اعمال جراحی لاپاراسکوپی تشخیصی و درمانی و  هیستروسکوپی تشخیصی و درمانی، کلپوسکوپی، استفاده از لیگاشور در اعمال جراحی و استفاده از ویال های میکروبی در بخش CSR جهت اطمینان از استریلیزاسیون ازجمله امتیازات بخش های مذکور می باشد.

بخشهای بستری : بخش دیالیز -  بخش داخلی و جراحی- - بخش نوزادان - بخش کودکان  -  بخش ICU- بخش جراحی زنانبخش زایمان و لیبر - -بخش ccu

بخش دیالیز : این بخش با 13 تخت بستری جانبی و13دستگاه دیالیزراه اندازی و  آماده ارائه خدمات به بیماران دیالیزی می باشد .

بخش داخلی و جراحی زنان: این بخش با23تخت بستری اصلی جهت ارائه خدمات تخصصی به بیماران داخلی وجراحی   مورد بهره برداری قرار گرفت.

بخش داخلی جراحی مردان: این بخش با16تخت بستری اصلی جهت ارائه خدمات تخصصی به بیماران داخلی وجراحی   مورد بهره برداری قرار گرفت

بخش ICU: این بخش ویژه با 2 تخت در سال 1394 افتتاح و راه اندازی گردیده است و هم اکنون فعالیت می نماید.

بخشccu::این بخش با5تخت بستری اصلی جهت ارایه خدمات تخصصی به بیمارانموردبهره برداری قرارگرفت

 

بخش نوزادان : این بخش شامل 6  تخت انکوباتور و 12 کات نوزاد  می با شد.                          

 بخش کودکان : این بخش با 12 تخت بستری اصلی مورد بهره برداری قرار گرفت  .

بخش زایمان و لیبر : این بخش با 2 تخت زایمان -5تخت پست پارتوم و5تخت لیبر مشغول فعالیت می با شد . جهت ترویج زایمان طبیعی و شیردهی ، قبل از زایمان و در مدت بارداری کلاس های آموزشی جهت مادران باردار تشکیل می شود که آموزش های لازم در این کلاس ها توسط متخصصین زنان و زایمان و کارشناسان داده می شود . تماس پوست به پوست مادر و نوزاد ، بلافاصله پس از تولد و آموزش های لازم در این بخش انجام می گیرد .

 

بخشهای پارا کلینیکی :
 

·         آزمایشگاه

·         رادیولوژی ، سونوگرافی

·         داروخانه

·         اکو کاردیوگرافی

·        سی تی اسکن

 

درمانگاه های تخصصی : 

 درمانگاه قلب- - درمانگاه چشم- درمانگاه اعصاب و روان - درمانگاه داخلی - درمانگاه مغز و اعصاب - درمانگاه زنان و مامائی- - درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه کودکان  - درمانگاه بیهوشی- درمانگاه دیابت