بیمارستان سینا

بیمارستان سینا

اسامی پزشکان

متخصص داخلی :

 

سمیه جمالی

محمد عمودی آذر

متخصص جراحی :

 

 

دکتر بهرام عزیزی

متخصص زنان :

نازلی همراه

سعیده شاه علی

صنم بهجت ساسان

متخصص بیهوشی :

 

 

شاهرخ نوروزی

متخصص اطفال :

 

شیوا مودتی

جمال الدین گله داری

متخصص رادیولوژی :

 

 

ریاض لطفی

متخصص قلب

 

 

هانیه نژاد بهرام

متخصص عفونی :

 

 

سعید شرفی

روانپزشک :

 

 

افشین افشار