مدیر داخلی


 
 
 
 
دکتر اسعد فتحی پور
متخصص طب اورژانس
 
 
 

1. دانش آموخته دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

2. پزشک اورژانس بیمارستان توحید سال 91-90

3. مدیر شبکه بهداشت و درمان دیواندره از93-91

4. دانش آموخته دوره تخصصی طب اورژانس تبریز96-93

5. مدیر حوادث فوریتهای پزشکی کردستان

 

 

تحصیلات نهایی

1. متخصص طب اورژانس