اعتبار بخشی

واحد بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

       خانم نسیم قادری

                             مسئول دفتر بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

تاریخچه اعتباربخشی

         کالج جراحان امریکا توسط فرانکلین مارتین وکودمن در سال 1913 راه اندازی و در سال 1917 برای اولین بار حداقل استانداردهایی را برای بیمارستان ها تنظیم نمود .در سال 1951 کالج پزشکان آمریکا، انجمن بیمارستانهای آمریکا، انجمن پزشکی آمریکا و انجمن پزشکی کانادا به کالج جراحان آمریکا ملحق شدند و کمیته مشترک ارزیابی بیمارستان ها JCAH تشکیل شد .

از سال  1987به بعد این سازمان به عنوان کمیته مشترک اعتباربخشی سازمان های مراقبت بهداشتی

Organization JCAHO=Joint Commission on the Accreditation Of Healthcare

تغییر نام یافت . از سال 1390 نیز این مدل به عنوان جایگزین نظام ارزشیابی قدیمی ایران انتخاب شد. از سال 1392 کلیه بیمارستانها با این مدل ارزشیابی و تعیین اعتبار شدند .

اعتبار بخشی رویکردی است برای ارتقا ایمنی و کیفیت خدمات در مراکز درمانی و بهداشتی و "اعتبار بخشی"، در یک سازمان، تعهدی آشکار در جهت بهبود کیفیت و ایمنی مراقبت از بیمار، اطمینان از محیط مراقبتی ایمن و فعالیتی مستمر برای کاهش خطراتی که بیماران و کارکنان را تهدید می کند، فراهم می‌نماید، "اعتباربخشی" توجه جدی و پیوسته است. بدین منظور "اعتبار بخشی" یک رفتار و عملکرد پایدار در سازمان محسوب می‌شود.

اعتباربخشی بیمارستان به عنوان "یک فرایند خودارزیابی و ارزیابی بیرونی که توسط سازمان های مراقبت بهداشتی برای ارزیابی صحیح سطح عملکردشان در ارتباط با استانداردهای تدوین شده و پیاده سازی روش هایی برای بهبود مستمر" تعریف شده است .

محتوی اعتباربخشی ملی ویرایش سوم 1395

اعتباربخشی در ویرایش قبلی چارچوب بخش محور داشت و هریک از بخشها و واحدها بصورت انحصاری پاسخگوی کیفیت بودند .

ویرایش سوم اعتباربخشی مبتنی بر ساختار وظیفه محوری است و هریک از کارکنان در حلقه های کیفی ایفای نقش میکنند .

دفتر بهبود کیفیت و اعتبار بخشی در راستای ارتقا ایمنی و کیفیت خدمات در حیطه های زیر فعالیت می نماید :

1-     مدیریت خطا و ایمنی بیمار

2-     حقوق گیرندگان خدمت

3-     آموزش کارکنان

4-     مدیریت خطر ، حوادث و بلایا

5-     کنترل عفونت

6-     بهداشت محیط

7-     بهداشت حرفه ای و سلامت شغلی

این دفتر با همکاری رابطین بخش ها و احدها سعی در پیشبرد اهداف مرکز دارد .

با توجه به لزوم اقدام در اسرع وقت جهت حفظ حیات و ایمنی بیماران و کارکنان ، مرکز توحید نسبت به تعریف کدهای زیر اقدام نموده است
 
 
 
 
 

یکی از معیارهای تعیین کارایی و اثربخشی عملکرد بیمارستان ها، محاسبه شاخص های عملکرد و مقایسه آنها با استاندارهای خدمات بهداشتی جهت بهره برداری از تخت های بیمارستانی است. بدین منظور مرکز توحید اقدام به تعریف شاخص های از جمله :

·         ضریب اشغال تخت

·         ترک با مسئولیت شخصی

·         تعداد بیماران بستری شده

·         تعداد بیماران ترخیص شده

·         تعداد موارد زخم بستر

·         میزان رضایتمندی بیماران

·         میزان رضایتمندی همراه بیماران

·         میزان رضایتمندی کارکنان

·         تعداد موارد MI در CCU

·         تعداد موارد مرگ مغزی در ICU

·         تعداد موارد تعیین تکلیف شده ظرف مدت 6 ساعت در اورژانس

·         تعداد موارد خارج شده از اورژانس ظرف مدت 12 ساعت

سقوط بیمار منجر به آسیب پایدار یا مرگ
 
واکنش ناشی از انتقال خون ناسازگار
 
 
 
آدمی ساخته افکار خویش است، فردا همان خواهد شد که امروز  می اندیشیده است