آدرس و نقشه بیمارستان

آدرس بیمارستان توحید:
گریاشان کد پستی 6616812131