بیمارستان شهید چمران سروآباد

رهبری
 
دکتر کاوه کوکبیان
دکتر سینا اصحابی
دکتر سمیه خسروی
    درجه اعتبار بخشی بیمارستان
    بیمارستان شهید چمران سروآباد برای دومین دوره متوالی و براساس پایش مورخ 20 و 21 اسفندماه 1396 هیأت اعتبار بخشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی صورت گرفت از لحاظ رتبه بندی به عنوان درجه یک شناخته شد.

    اعتبار بخشی