رهبری

کتابخانه

کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر، با هدف ایجاد دسترسی به منابع چاپی و الکترونیکی، با ظرفیت 1 مخزن، 6 سالن مطالعه، 2 مرکز آموزش و پژوهش الکترونیک و مجموعۀ مرجع و سمعی-بصری، در فروردین ماه 1397 در طبقۀ مثبت هفت مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر افتتاح شد.