رهبری

اداره تجهیزات پزشکی

                                                 

                     معاون توسعه مدیریت و منابع :  

                                                                        محمد صادق خسروی