رهبری

معاون آموزشی ، پژوهشی

دکتر محمد آزاد ماجدی (متخصص بیهوشی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان)

معاونت آموزشی و پژوهشی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر

مسئول مرکز توسعه تحقیقات بالینی  مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر