رهبری
- مرکز پزشکی آموزشی درمانی کوثر نگین طرح تحول نظام سلامت در کردستان

- مرکز پزشکی آموزشی درمانی کوثر نگین طرح تحول نظام سلامت در کردستان

بیمارستان کوثر سنندج

بیمارستان کوثر سنندج

{{بازدید هیات برد جراحی از مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر}}
 
تاکنون اطلاعاتی ثبت نشده است.
فایل های ویژه