رهبری

پزشکان متخصص

اسامی پزشکان متخصص بیمارستان صلاح الدین ایوبی

پزشک

درمانگاه

آرش خیاطی (متخصص داخلی)

درمانگاه داخلی

سیدراشد مهدوی (متخصص داخلی)

عبدالله منتظری خوش (متخصص داخلی)

آریز صبحی (زنان و زایمان)

درمانگاه زنان و زایمان

آزاده رضازاده (زنان و زایمان)

ثریا رشیدزاده (زنان و زایمان)

رقیه حسنی زنگبار (زنان و زایمان)

گلریز صبحی (زنان و زایمان)

سعید نجاتی صفا (متخصص قلب)

درمانگاه قلب

سید محمد حسینی پور (اطفال)

درمانگاه کودکان

ناهید رحمانی (اطفال)

نسرین مرتضوی فر (اطفال)

تصاویر