رهبری

بانک اطلاعات ماماها

اطلاعات فردی
نام
نام خانوادگی
نام پدر
شماره شناسنامه
محل صدور شناسنامه
کد ملی
تاریخ تولد
 
دین
مذهب
وضعیت تاهل
تعداد فرزندان
مقطع تحصیلی
سال فارغ التحصیلی
محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی
معدل آخرین مقطع تحصیلی
استان محل سکونت
شهرستان محل سکونت
بخش
روستا
آدرس کامل محل سکونت
کدپستی محل سکونت
شماره تلفن همراه
شماره تلفن ثابت
آدرس پست الکترونیک
اطلاعات شغلی
وضعیت شغلی
شاغل در واحد درمان
پست سازمانی
پست سازمانی-درصورت انتخاب گزینه سایر
شاغل در واحد بهداشت
پست سازمانی
پست سازمانی-درصورت انتخاب گزینه سایر
شاغل در واحد آموزش
پست سازمانی
محل خدمت در گروه آموزش
محل خدمت در واحد آموزش بالینی
پست سازمانی-درصورت انتخاب گزینه سایر
هیئت علمی
مرتبه علمی
شاغل-دانشجو
اطلاعات دانشجویی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
گرایش
سال ورودی
نیمسال ورودی
ترم تحصیلی
شاغل در بخش خصوصی
درصورت انتخاب سایر بخش ها این کادر پر شود
تاریخ استخدام
 
آدرس کامل محل کار
مدت سابقه کار
فاکس محل کار
شماره تلفن ثابت محل کار
دوره های آموزشی گذرانده شده
دوره های آموزشی-در صورت انتخاب گزینه سایر
رشته های پیشنهادی
رزومه آموزشی و پژوهشی
دوره های آموزشی-در صورت انتخاب گزینه سایر
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
گرایش
سال تحصیلی
نیمسال ورودی