واحد نظارت بر درمان

نام و نام خانوادگی: پروین امینی

سمت: مسئول واحد نظارت بر درمان

تحصیلات: فوق دیپلم بهداشت خانواده

 

شرح وظایف مسئول واحد نظارت بر درمان:

-          نظارت و بازرسی و ارزیابی کلیه مراکز آموزشی و درمانی اعم از دولتی و خصوصی و خیریه استان.

-          ارائه گزارش و چک لیست های تکمیل شده به مسئول مافوق.

-          رسیدگی به شکایات واصله در ارتباط با تعرفه و چگونگی درمان و بررسی آنها و ارجاع آن به مراجع قضائی و نظام پزشکی.

-          جمع آوری اطلاعات و اخبار واصله در ارتباط با مشکلات درمانی و تجزیه و تحلیل کارشناسی مشکلات.

-          پلمپ مراکز و موسسات غیر مجاز با توجه به قوانین مربوطه و ارجاع آن به مراجع قضائی.

-          شرکت در جلسات قضائی بعنوان کارشناس امور درمان و ارائه نظرات کارشناسی.

-          شرکت در کمیته های درون و برون دانشگاه بعنوان کارشناس امور درمان.

-          مشارکت در اجرای احکام قضائی برای افرادی که به هر طریق محکومیت اخذ نموده اند.

-          هماهنگی با ضابطین قضائی بلاخص اماکن عمومی و پلیس امنیت نیروی انتظامی جهت برخورد با افراد غیر مجاز.

-          شرکت در آموزش ضمن خدمت و آموزش های لازم برای ارتقای علمی و کاری خود.

-          ابلاغ و اجرای دقیق قوانین – آئین نامه ها و ضوابط مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان و مراکز پزشکی.

-          بازدید مستمر و بررسی دقیق تاسیسات و تجهیزات و امکانات مورد نیاز مراکز پزشکی مطب پزشکان و دندانپزشکان و دندانسازان و اعلام نواقص و کمبودها و تعیین مهلت معین بمنظور رفع نواقص آنها.

-          شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکار گیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.

-          انجام سایر امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات.