آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی


 

 

استعلام واگذاری : ( 1/97)

رختشویخانه بیمارستان امام خمینی«ره» شهرستان سقز

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز در نظر دارد برابر تبصره 1 ماده 79 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه امور رختشویخانه بیمارستان امام خمینی«ره» را به صورت استعلام به نازلترین قیمت به مدت یکسال به شرکتهای دارای صلاحیت سازمان کار ، تعاون و رفاه اجتماعی استان کردستان و رضایت نامه آخرین کارفرما واگذار نماید.

 


v       مدت زمان تحویل شرایط واگذاری به شرکتهای داوطلب : از تاریخ 1397/5/6 لغایت 1397/5/13

§        محل تحویل شرایط واگذاری به شرکت های داوطلب: استان کردستان ـ شهرستان سقز ـ خ شهدا ـ امور اداری شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز

 


§        مهلت ارسال پیشنهادات ( پاکات الف و ب ج ) : لغایت پایان وقت اداری مورخ 1397/5/23

§        آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات ( پاکت های الف ـ ب ـ ج)  : استان کردستان ـ شهرستان سقز ـ بلوار حافظ ـ مرکز بهداشت  طبقه دوم  واحد حراست ـ کد پستی 6681744593 صندوق پستی 111

 


§        در صورت برنده شدن شرکت و استعلام از مراجع ذی صلاح توسط شبکه بهداشت مشخص گردد که اعضای هیئت مدیره – مدیر عامل و سایر سهامداران و کارشناسان شرکت مذکور حق معامله را ندارند و یا منع مداخله با دستگاههای دولتی را دارند و یا به هر دلیل دیگری بنابرصلاحدید شامل منع مداخله شوند قرارداد بصورت یکجانبه لغو و تمامی ضرر و زیان وارده از شرکت مربوطه اخذ خواهد شد.

§        نوع و مبلغ سپرده شرکت در استعلام : مبلغ تضمین  20.000.000 ریال ( بیست میلیون ریال)  را به حساب شماره 7120886 شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز نزد بانک رفاه شعبه جمهوری واریز و یا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط عمومی مناقصه واریز و ارائه نمایند.

 


تاریخ بازگشایی مدارک و پیشنهادات: مورخ 1397/5/28 صبح روزیکشنبه ساعت 8 صبح واقع در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز می باشد. می باشد. ضمناً شرکت های متقاضی  می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 36223710 تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir ویا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی کردستان http://muk.ac.ir مراجعه نمایند./

 

 


« روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز » 
 
 
(( آگهی مناقصه))
          

(نوبت دوم/96)

شبکه بهداشت و درمان سقز در نظر دارد خیاط خانه و تکه دوزی بیمارستان امام خمینی«ره»   را به مدت یک سال  واگذار نماید .

1) مدت زمان تحویل اسناد مناقصه به شرکت کنندگان :

1396/12/2 لغایت 1396/12/9

2) مهلت ارسال پاکتها ( سه پاکت الف ، ب ، ج ) :

 لغایت 1396/12/19( لطفاً در پشت پاکت درج نمایید مربوط به مناقصهخیاط خانه)

3) نوع و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه :

یک قطعه چک به مبلغ 20.000.000 ریال در وجه شبکه بهداشت و درمان به عنوان سپرده تضمین شرکت در مناقصه.

پاکت الف: حاوی یک قطعه چک سپرده تضمین شرکت در مناقصه

پاکت ب : دو برگ شرایط واگذاری با امضاء و اثر انگشت متقاضی به انضمام تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی و مدرک خیاطی معتبر و ارائه رضایت خدمتی در صورت داشتن سابقه فعالیت در هرکدام از ارگانهای دولتی را در پاکت «ب» ارسال نماید .

پاکت ج : حاوی قیمت پیشنهادی طبق لیست پیوستی

پاکات الف و ب و ج در یک پاکت با پست سفارشی به آرس : سقز- بلوار حافظ- مرکز بهداشت -طبقه دوم واحد حراست- کد پستی 6681744593 ارسال گردد.

تاریخ بازگشایی پاکات : 1396/12/24 ساعت 9 صبح در محل دفتر مدیریت شبکه

ضمناً شرکت کنندگان در مناقصه می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر با شماره تلفن 36223710 ـ 087 تماس حاصل نمایند.

به مدارک ناقص، و یا مبهم در قیمت‌های پیشنهادی ترتیب اثر داده نخواهد شد .

 

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز

 

 
 (( آگهی مناقصه))

(نوبت اول/96)

شبکه بهداشت و درمان سقز در نظر دارد امور خدماتی و اپراتوری تلفنخانه بیمارستان امام خمینی (ره) که به صورت 24 ساعته اداره می‌گردد را به مدت یک سال به شرکت‌های واجد شرایط و ثبت شده که صلاحیت آنها مورد تأیید اداره کار می‌باشد واگذار نماید .

1) مدت زمان تحویل اسناد مناقصه به شرکت های داوطلب :

 1396/11/7 لغایت 1396/11/14

2) مهلت ارسال پاکتها ( سه پاکت الف ، ب ، ج ) :

 لغایت 1396/11/24 ( لطفاً در پشت پاکت درج نمایید مربوط به مناقصه تلفنخانه)

3) نوع و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه :

مبلغ 20.000.000 ریال  (بیست  میلیون ریال )به صورت اصل فیش بانکی به شماره حساب 7120886 حساب ودایع و سپرده شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز نزد بانک رفاه شعبه جمهوری و یا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر، حداقل با اعتبار سه ماه از تاریخ درج آگهی واریز و یا ارائه گردد.

پاکت الف: حاوی فیش و یا ضمانتنامه بانکی

پاکت ب : حاوی اساسنامه شرکت ، تعیین صلاحیت اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی ، آخرین تغییرات روزنامه ، رضایتنامه کارفرمای قبلی و در صورت فعالیت در هریک از ارگانها رضایت کارفرما فعلی (در صورت اثبات داشتن قرارداد شرکت برنده با یکی از ارگانها در زمان شرکت در مناقصه و عدم ارسال و ارائه رضایت نامه قرارداد فی مابین لغو و برابر مفاد قرارداد اقدام خواهد شد)

پاکت ج : حاوی قیمت پیشنهادی

پاکات الف و ب و ج در یک پاکت با پست سفارشی به آدرس : سقز- بلوار حافظ- مرکز بهداشت طبقه دوم -واحد حراست -کد پستی 6681744593 ارسال گردد.

تاریخ بازگشایی پاکات : 1396/11/29 ساعت 9 صبح در محل دفتر مدیریت شبکه

شرکت کنندگان در مناقصه می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 36223710-087 اداره امور عمومی تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کردستان http://muk.ac.ir مراجعه فرمایید.

.

به مدارک ناقص، و یا مبهم در قیمت‌های پیشنهادی ترتیب اثر داده نخواهد شد .

 

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز

 
 
(( آگهی مناقصه))

(نوبت اول/96)

شبکه بهداشت و درمان سقز در نظر دارد خیاط خانه و تکه دوزی بیمارستان امام خمینی«ره»   را به مدت یک سال  واگذار نماید .

1) مدت زمان تحویل اسناد مناقصه به شرکت کنندگان :

 1396/11/4 لغایت 1396/11/10

2) مهلت ارسال پاکتها ( سه پاکت الف ، ب ، ج ) :

 لغایت 1396/11/21 ( لطفاً در پشت پاکت درج نمایید مربوط به مناقصهخیاط خانه)

3) نوع و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه :

یک قطعه چک به مبلغ 20.000.000 ریال در وجه شبکه بهداشت و درمان به عنوان سپرده تضمین شرکت در مناقصه.

پاکت الف: حاوی یک قطعه چک سپرده تضمین شرکت در مناقصه

پاکت ب : دو برگ شرایط واگذاری با امضاء و اثر انگشت متقاضی به انضمام تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی و مدرک خیاطی معتبر و ارائه رضایت خدمتی در صورت داشتن سابقه فعالیت در هرکدام از ارگانهای دولتی را در پاکت «ب» ارسال نماید .

پاکت ج : حاوی قیمت پیشنهادی طبق لیست پیوستی

پاکات الف و ب و ج در یک پاکت با پست سفارشی به آرس : سقز- بلوار حافظ- مرکز بهداشت -طبقه دوم واحد حراست- کد پستی 6681744593 ارسال گردد.

تاریخ بازگشایی پاکات : 1396/11/26 ساعت 9 صبح در محل دفتر مدیریت شبکه

ضمناً شرکت کنندگان در مناقصه می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر با شماره تلفن 36223710 ـ 087 تماس حاصل نمایند.

به مدارک ناقص، و یا مبهم در قیمت‌های پیشنهادی ترتیب اثر داده نخواهد شد .

 

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز

 
 
 « آگهی مناقصه » 96/2

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز در نظر دارد امور تایپ و تکثیر شبکه، مرکز بهداشت و بیمارستان امام خمینی (ره) را به شرکت‌های خدماتی دارای صلاحیت اداره کار واگذار نماید.

 1 ) مدت زمان تحویل اسناد مناقصه به شرکت‌های داوطلب :

 از تاریخ 1396/10/5 الی 1396/10/11

2) مهلت ارسال پاکت‌ها ( سه پاکت الف ، ب و ج )  : 

لغایت 1396/10/21 ( لطفاً در پشت پاکت درج فرمائید مربوط به مناقصه امور تایپ و تکثیر )

3) نوع و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه :

مبلغ 20.000.000 ریال را به صورت اصل فیش بانکی به شماره حساب همراه 7120886 حساب ودایع و سپرده شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز نزد بانک رفاه و یا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر ، حداقل اعتبار سه ماهه از تاریخ درج آگهی به شماره حساب مندرج در شرایط عمومی مناقصه واریز و ارائه نماید.

شرایط شرکت در مناقصه :

 پاکت الف : حاوی فیش و یا ضمانتنامه بانکی

پاکت ب: حاوی اساسنامه شرکت ، تعیین صلاحیت اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی ، آخرین تغییرات روزنامه ، رضایتنامه کارفرمای قبلی و در صورت فعالیت در هریک از ارگانها رضایت کارفرما فعلی (در صورت اثبات داشتن قرارداد شرکت برنده با یکی از ارگانها در زمان شرکت در مناقصه و عدم ارسال و ارائه رضایت نامه قرارداد فی مابین لغو و برابر مفاد قرارداد اقدام خواهد شد) .  

پاکت ج: حاوی قیمت پیشنهادی درج شده در جدول منضم به شرایط واگذاری  

پاکات الف و ب و ج در یک پاکت با پست سفارشی به آدرس :

سقز خ حافظ مرکز بهداشت طبقه دوم واحد حراست کد پستی 6681744593  ارسال گردد.

تاریخ بازگشایی پاکات : مورخه 1396/10/26  سه شنبه ساعت 8 صبح در محل دفتر مدیریت شبکه

شرکت کنندگان در مناقصه می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 36223710-087 اداره امور عمومی تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کردستان http://muk.ac.ir مراجعه فرمایید.

به مدارک ناقص و وجود ابهام در قیمت‌های پیشنهادی ترتیب اثر داده نخواهد شد .

 روابط عمومی شبکه بهداشت  و درمان شهرستان سقز

آگهی مزایده

شماره 1/1396

 

شبکه بهداشت ودرمان شهرستان سقز در نظردارد محل انجام خدمات واحدتزریقات وپانسمان بیماران اورژانسی بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان سقزرا به شرح ذیل از طریق مزایده به مدت یک سال به شرکت هایی که در همین زمینه فعالیت دارند واگذار نماید.

 

**********************************

 

زمان تحویل اسناد مزایده :  ازتاریخ نشرآگهی 31/4/1396 لغایت 7/5/1396

محل تحویل اسناد مزایده : شرکت های داوطلب می توانند برای دریافت اسناد مزایده به استان کردستان-شهرستان سقز خیابان شهدا شبکه بهداشت شهرستان سقز-اداره امور عمومی  مراجعه نمایند .

***************************************

مهلت ارسال پیشنهادات : لغایت تاریخ  12/5/1396

آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات اسناد مزایده : از طریق پست سفارشی- استان کردستان ، شهرستان سقز ، بلوار حافظ مرکز  بهداشت شهرستان سقز-طبقه دوم واحد حراست کد پستی6681744593

 

***************************************

نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مزایده  : شرکت کنندگان مبلغ تضمین 20000000ریال(بیست میلیون ریال) را به حساب شماره 7120886شبکه بهداشت ودرمان شهرستان سقز نزد بانک رفاه  شعبه جمهوری واریزو یا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مزایده واریز و ارائه نمایند .

***************************************

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی مدارک و پیشنهادات : مورخ 16/5/1396 روز دوشنبه ساعت 8 صبح واقع در دفترمدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز تشکیل می گردد، ضمناً شرکت های متقاضی  می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 36223710 تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir ویا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی کردستان http://muk.ac.ir مراجعه نمایند./

 

 

« روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز»

استعلام واگذاری

رختشویخانه بیمارستان امام خمینی«ره» شهرستان سقز

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز در نظر دارد برابر تبصره 1 ماده 79 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه امور رختشویخانه بیمارستان امام خمینی«ره» را به صورت استعلام به نازلترین قیمت به مدت یکسال به شرکتهای دارای صلاحیت سازمان کار ، تعاون و رفاه اجتماعی استان کردستان و رضایت نامه آخرین کارفرما واگذار نماید.

 


v       مدت زمان تحویل شرایط واگذاری به شرکتهای داوطلب : از تاریخ 20/4/1396 لغایت 28/4/1396

§    محل تحویل شرایط واگذاری به شرکت های داوطلب: استان کردستان ـ شهرستان سقز ـ خ شهدا ـ امور اداری شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز

 

§        مهلت ارسال پیشنهادات ( پاکات الف و ب ج ) : لغایت پایان وقت اداری مورخ 7/5/1396

§      آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات ( پاکت های الف ـ ب ـ ج)از طریق پست پیشتاز  : استان کردستان ـ شهرستان سقز ـ بلوار حافظ ـ مرکز بهداشت  طبقه دوم  واحد حراست ـ کد پستی 6681744593 صندوق پستی 111

 §    نوع و مبلغ سپرده شرکت در استعلام : مبلغ تضمین  20.000.000 ریال ( معادل دو میلیون تومان)  را به حساب شماره 7120886 شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز نزد بانک رفاه شعبه جمهوری واریز و یا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط عمومی مناقصه واریز و ارائه نمایند.

 §    تاریخ بازگشایی مدارک و پیشنهادات: مورخ 12/5/1396 صبح روز پنج شنبه ساعت 8 صبح واقع در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز می باشد. می باشد. ضمناً شرکت های شرکت کننده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن : 36223710 ـ 087 تماس حاصل فرمایند.

                                                                                 

                               « روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز »
 
استعلام بهاء ( دو مرحله ای)-نوبت دوم

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز در نظر دارد در راستای ارتقاء کیفی خدمات هتلینگ بیمارستانها و در اجرای طرح تحول نظام سلامت نسبت به خرید و تهیه و تأمین کیف های بهداشتی و اقلام بهداشتی مورد نیاز بیماران بستری به تفکیک بخش های بیمارستانی جهت بیمارستان امام خمینی«ره» شهرستان سقز از طریق استعلام بهاء ( دو مرحله ای ) به شرکتهای صلاحیت دار مرتبط با موضوع استعلام بهاءواگذار نماید.  

v      مدت زمان تحویل اسناد به شرکت کنندگان در استعلام بها : از تاریخ 20/3/1396 لغایت 27/3/1396

 §        آدرس محل تحویل اسناد به شرکت کنندگان در استعلام بها : شهرستان سقز ـ خ شهدا ـ شبکه بهداشت و درمان ـ اداره امور عمومی

 §        مهلت ارسال پیشنهادات ( پاکت های الف و ب ج ) و نمونه کیف های بهداشتی : لغایت پایان وقت اداری 3/4/1396

 §      آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات ( پاکت های الف ـ ب ـ ج)  اسناد استعلام بها : شهرستان سقز ـ بلوار حافظ ـ مرکز بهداشت  طبقه دوم  واحد حراست شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز ـ کد پستی 6681717131 صندوق پستی 111

 

§      نوع و مبلغ سپرده شرکت در استعلام بها : شرکت کنندگان بایستی سپرده شرکت در استعلام را بصورت اصل فیش بانکی و یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماهه از تاریخ درج آگهی مندرج در شرایط عمومی استعلام بها به نام شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز واریز و همراه سایر مدارک ارسال نمایند

 §      تاریخ بازگشایی مدارک و پیشنهادات: مورخ 12/4/1396 صبح روز دوشنبه ساعت 10 واقع در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز می باشد. ضمناً شرکت های متقاضی یا شرکت کنندگان استعلام بها می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 08736223710 تماس فرمایید.

                                                           « روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز »

   

                                                      استعلام بهاء ( دو مرحله ای)

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز در نظر دارد در راستای ارتقاء کیفی خدمات هتلینگ بیمارستانها و در اجرای طرح تحول نظام سلامت نسبت به خرید و تهیه و تأمین کیف های بهداشتی و اقلام بهداشتی مورد نیاز بیماران بستری به تفکیک بخش های بیمارستانی جهت بیمارستان امام خمینی«ره» شهرستان سقز از طریق استعلام بهاء ( دو مرحله ای ) به شرکتهای صلاحیت دار مرتبط با موضوع استعلام بهاءواگذار نماید.  

 v      مدت زمان تحویل اسناد به شرکت کنندگان در استعلام بها : از تاریخ 18/2/1396 لغایت 25/2/1396

§        آدرس محل تحویل اسناد به شرکت کنندگان در استعلام بها : شهرستان سقز ـ خ شهدا ـ شبکه بهداشت و درمان ـ اداره امور عمومی

 §        مهلت ارسال پیشنهادات ( پاکت های الف و ب ج ) و نمونه کیف های بهداشتی : لغایت پایان وقت اداری 31/2/1396

 §      آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات ( پاکت های الف ـ ب ـ ج)  اسناد استعلام بها : شهرستان سقز ـ بلوار حافظ ـ مرکز بهداشت  طبقه دوم  واحد حراست شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز ـ کد پستی 6681717131 صندوق پستی 111

 §      نوع و مبلغ سپرده شرکت در استعلام بها : شرکت کنندگان بایستی سپرده شرکت در استعلام را بصورت اصل فیش بانکی و یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماهه از تاریخ درج آگهی مندرج در شرایط عمومی استعلام بها به نام شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز واریز و همراه سایر مدارک ارسال نمایند

 §      تاریخ بازگشایی مدارک و پیشنهادات: مورخ 7/3/1396 صبح روز یکشنبه ساعت 10 واقع در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز می باشد. ضمناً شرکت های متقاضی یا شرکت کنندگان استعلام بها می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 08736223710 تماس حاصل  فرمایید.