رهبری

بدنه خبر

جلسه توجیهی اصلاحیه نسخه 03برنامه phcشهری شنبه، 18 فروردین 1397
جلسه توجیهی اصلاحیه نسخه 03برنامه phcشهری ودستورعمل آموزش اعضای تیم سلامت
درتاریخ 97/1/18جلسه توجیهی درخصوص اصلاحیه نسخه 03برنامهphcشهری ودستورعمل آموزش اعضای تیم سلامت باحضورمعاون بهداشتی؛مدیران گروه وکارشناسان ستادمرکزبهداشت استان برگزارگردید. دراین جلسه جزییات تغییرات برنامه phcشهری درراستای اهداف UHCتوسط کارشناس مسول برنامه توضیح داده شددرادامه باتوجه به ارسال دستورعمل اموزش اعضای تیم سلامت ازسوی معاونت بهداشت وزارت متبوع توضیحات جامعی درخصوص نحوه برنامه ریزی واجرای آموزش هاارایه شد.
 
 
 
پورتال اخبار