رهبری

بدنه خبر

شرایط عمومی شرکت در استعلام امور تلفنخانه مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی کوثر چهارشنبه، 22 شهریور 1396
 
 
مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی کوثر در نظر دارد به منظور توسعه و مشارکت بخش غیر دولتی ، امور تلفنخانه خود را در
سال 7931 از طریق استعلام به شرکتهای صلاحیت دار)پیمانکار( واگذارنماید.
ماده 1- موضوع استعلام :
ارائه خدمات و انجام کلی اپراتورهای مرکز سانترال تلفنخانه و سیستم پیج مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی کوثر به صورت
شبانه روزی
ماده 2- مدت زمان نیاز به خدمات موضوع استعلام:
مدت مورد نیاز ارائه خدمات توسط برنده استعلام ، براساس شرایط مندرج در قرارداد آتی بطول یک سال شمسی از تاریخ
امضاء قرار داد خواهد بود.
ماده 3- محل اجراء خدمات مورد استعلام:
استان کردستان – شهرستان سنندج - مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی کوثر
ماده 4- محل برگزاری استعلام بهاء:
شهرستان سنندج، بلوار پاسداران پائین تر از دانشگاه علوم پزشکی کردستان بلوار برهاان الادین حمادی - مرکاز پزشاکی،
آموزشی و درمانی کوثر کد پستی : 6671399116 - واحد حراست مرکز
ماده 5- مدت تحویل اسناد استعلام به شرکت کنندگان:
31 از یکی از طریق های ذیل برای دریافت اسناد و /3/ 31 لغایت 7 /7/ شرکت کنندگان می توانند از تاریخ درج آگهی 39
شرایط استعلام اقدام نمایند :
-7 پایگاه ملی اطلاع رسانی معاملات به آدرس http://iets.mporg.ir 3 - وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی،درمانی کردستان به آدرس http://muk.ac.ir -9 به صورت حضوری به استان کردستان-شهرستان سنندج
خیابان پاسداران –بلواربرهان الدین حمدی - واحد تدارکات مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی کوثر مراجعه نمایند .
ماده 6- تاریخ و نحوه ارسال مدارک و پیشنهادات :
شرکت داوطلب در استعلام می بایست پاکات الف– ب– ج را در یک پاکت واحد گذاشته و با قید جملۀ "جهت شرکت در
استعلام بهای واگذاری امور تلفنخانه مرکز پزشکی آموزشی و درمانی کوثر و ممهور به مهر و امضاء شرکت تا پایان تاریخ
31/3/9 از طریق پست سفارشی به آدرس مندرج در ماده 1 ارسال نماید .
تبصره: هرگونه تسلیم، تحویل، اصلاح ،جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهادات توسط شرکت کنندگان در استعلام باید بصورت
) قابل گواهی)مکتوب(و در مهلت مقرر) لغایت تاریخ بازگشایی پاکات( و در مکان مقرر مندرج در اسناد استعلام )ماده 1
انجام گیرد و شرکت کنندگان حق هر گونه اعتراض بعدی را از خود در این زمینه سلب می نمایند .
 
پورتال اخبار