رهبری

بدنه خبر

برگزاری کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی پنجشنبه، 23 فروردین 1397

 

برگزاری کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی

 

در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت و برنامه ترویج زایمان طبیعی، چهارمین کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی(سه ماهه چهارم سال 96) در تاریخ 1397/1/21 در سالن اجتماعات ستاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان با حضور ریاست محترم دانشگاه، معاونین و مدیران و اعضای کمیته ترویج زایمان طبیعی برگزار گردید.

در ابتدای جلسه معاون محترم درمان به ارائه گزارشی از عملکرد دانشگاه در راستای کاهش شاخص های سزارین، افزایش پوشش استفاده از روشهای بیدردی و کاهش درد زایمان، فعال سازی مراکز مشاوره مامایی و امکان حضور مامای همراه، برگزاری دوره عملی مهارت آموزی زایمان طبیعی جهت ماماها و کارگاه عملی آموزش زایمان بیدرد جهت متاخصصین بیهوشی، اخذ مجوز دانشگاه به عنوان هسته مستقل دوره های اموزشی تربیت مربی زایمان فیزیولوژیک و برگزاری مستمر و منظم جلسات کمیته تایید زارین بار اول پرداخته و اظهار داشتند، خوشبختانه شاخص سزارین پایه استان در سال 96 به میزان 9 درصد نسبت به سال 95 کاهش نشان داده که این مهم در سایه تلاش تمامی همکاران دخیل در اجرای برنامه ترویج زایمان طبیعی حاصل شده است.دکتر قصری همچنین به مقایسه شاخص سزارین کلی استان های کشور در سال96 اشاره کرده و عنوان نمودند، استان کردستان از برترین استان های کشور از لحاظ شاخص سزارین می باشد.

در ادامه جلسه ریاست محترم دانشگاه ضمن تشکر از همکاران دانشگاه و دستیابی به کاهش چشمگیر شاخص های مذکور، تاکید نمودند هدف تمامی کارکنان این دانشگاه حفظ و ارتقای سلامت مادران می باشد. ایشان همچنین با تاکید بر کاهش بسیار چشمگیر مرگ مادران باردار در سال گذشته،  ارتقای هرچه بیشتر سطح کیفیت خدمات ارائه شده به مادران باردار و خوشایند سازی تجربه زایمان طبیعی همگام با توانمند سازی مادران باردار و ارائه دهندگان خدمات زایمانی رااز اولویت های مهم دانشگاه ذکر نمودند.

 
 

 

 
 
پورتال اخبار