رهبری

بدنه خبر

"بازدید از مرکز پزشکی کوثر" یکشنبه، 26 فروردین 1397

"بازدید مرکز پزشکی کوثر"

ریاست محترم ومعاون محترم آموزشی دانشکده صبح روز چهارشنبه 96/01/22از مرکز پزشکی کوثر بازدید نمودند واز بخشهای داخلی جراحی،ارتوپدی، وجراحی اعصاب بازدید نمودند وبا مسئولین بخشها ،اساتید ودانشجویان دیدارکردند.

 
پورتال اخبار